Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

Fältviltsrådet består av från vänster: Karl-Johan Brindbergs (Fältvilt nationellt ansvarig), Frederik Treschow (ordförande Fältviltsrådet), Dan Persson (sakkunnig), Torsten Nilsson (Uppsala), Mattias Jönsson (sakkunnig), Johan Varenius (sakkunnig), Michael Andersson (funktionsansvarig Fältvilt Region Mitt, ingår inte i Fältviltsrådet ), Hans Olsson (Gotland). Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Fältviltsrådet jobbar för balans i jordbrukslandskapet

Allt från insekter till hare, fasan och växter behövs på fälten.
– Det moderna jordbruket tränger ibland undan detta och vi tappar viktiga bitar i biologisk mångfald. Men med små medel kan alla bidra, till exempel genom att bevara små buskage och spara kantzoner, säger Frederik Treschow, Svenska Jägareförbundets fältviltsråd.

2023-02-03

Under ett par dagar i slutet av januari träffades Fältviltsrådet på Öster Malma. Dels för att fortsätta arbetet med att ta fram råd för att stötta förbundsstyrelsen, men också för att träffa förbundets generalsekreterare Dag Lidén. Svenska Jägareförbundets övergripande målsättning för fältvilt är att verka för livskraftiga bestånd av fältvilt. Förvaltningen baseras på erfarenhet, forskning och engagemang. Att bidra till att bevara, återskapa samt förbättra värdefulla biotoper för fältviltet.
– Förvaltningen bör vara långsiktig och bedrivas främjande för den biologiska mångfalden och landskapet som helhet samt skapa förutsättningar för hållbar jakt och hundträning, säger Frederik Treschow.

Traditionellt har fältvilt ansetts omfatta fälthare, vildkanin, fasan och rapphöna. Förbundet arbetar dock mycket bredare enligt visionen: Jaktbart småvilt som i huvudsak lever i jordbrukslandskap och gynnas av aktiva viltvårdsåtgärder som leder till hållbar jakt och ökad biologisk mångfald då åtgärderna även gynnar andra djur, fåglar och växter.
– Sådana viltvårdsåtgärder inkluderar anläggande och bibehållande av biotoper och våtmarker, uppfödning och utsättning av fågel samt predatorkontroll, säger Frederik Treschow.
Jakt efter fältvilt kan vid sidan av dess värden för biologisk mångfald och rekreation också vara en betydande näringsverksamhet som bidrar till en levande landsbygd. Aktiv fältviltsförvaltning bidrar till ökad kunskap om möjligheter och värdet av biotopfrämjande insatser i det moderna jordbrukslandskapet och att det är förenligt med gällande jordbrukspolitik och växtodling.
– Vi kan alla hjälpas åt att skapa biologisk mångfald i jordbrukslandskapet genom en medveten och aktiv fältviltsförvaltning. Till exempel arbeta för ökade arealer i landskapet som gynnar fältviltet utan att det behöver hämma växtodlingen, och som till och med kan bidra till minskade skador på jordbruksgrödor, säger Frederik Treschow.

Att viltkött från fältvilt är ett klimatssmart livsmedel och skall hanteras som en förstklassig råvara vet redan jägarna, men fler utanför jägarleden behöver få kunskap om det. Dessutom kan uppfödning och utsättning av vildfågel förstärka vilda populationer samt återinföra arter i marker där de tidigare förekommit naturligt
– Svenska Jägareförbundets etablerade demonstrationsgårdar fungerar som inspiration och rådgivning för biotopförbättrande insatser för markägare, jägare, jordbrukare samt andra berörda intressenter. Helt enkelt fokus på god etik samt hög kompetens, avslutar Frederik Treschow, Svenska Jägareförbundets fältviltsråd.

Tillbaka till överblick