Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Tyngre hondjur går i brunst tidigare och får större kalvar, som i sin tur blir stora vuxna. Foto: Fredrik Widemo

Storleken viktig för älgen

På torsdagen disputerade veterinär Jonas Malmsten vid SLU med avhandlingen "Reproduction and health of moose in southern Sweden". Malmstens resultat ger ytterligare stöd för tidigare slutsatser om betydelsen av stora tjurar och kor för älgpopulationers reproduktionstakt. Vidare har Malmsten undersökt längden på brunstperioden, och konstaterar att älgarna brunstar långt in i november.

2014-04-24

Norska studier har tidigare visat att det är mer sannolikt att kvigor går i brunst om det finns äldre tjurar i populationen. Oftast innebär det även att tjurarna är tyngre, eftersom vikten ökar med ökande ålder. Malmsten visar nu en tänkbar fördel för korna av att kunna betäckas av tyngre tjurar. Dels har dessa större testiklar, men framför allt har de en större andel normala spermier.

Malmsten har även undersökt kornas reproduktionsbiologi. Kor brunstade tidigare än kvigor, och sannolikheten att en kviga kom i brunst ökade med ökad vikt. Även här fanns följaktligen en positiv effekt av vikt på reproduktionen. Resultaten ger ytterligare stöd till Jägareförbundets handlingsplan älg, som strävar efter att nå en kvalitetsmässigt god älgstam med en hög andel äldre och större hon- och handjur.

Enligt Malmsten resultat hade 90 % av korna kommit i brunst vid början oktoberjakten. Av kvigorna var det dock bara 70 % som kommit i brunst, och andelen steg fortfarande 40 dagar efter att jakten inletts. En del älgar brunstar följaktligen långt in i november.

Malmsten har även detaljstuderat kalvöverlevnaden på Öland, och konstaterar att den var extremt låg. År 2012 överlevde c:a 32 % av kalvarna, och 2013 var samma siffra 16 %. På fastlandet var överlevnaden 70-88 %. Det råder ingen tvekan om att kalvöverlevnaden är onormalt låg på Öland, men ännu vet man inte vad orsaken eller orsakerna är. Malmström hoppas nu kunna fortsätta att studera detta tillsammans med andra forskare.

Här finner du en länk till avhandlingens sammanfattning.

 

Tillbaka till överblick