Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Foto: Mostphotos

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som ännu inte finns i Sverige, men den är under spridning i Europa. Svinpesten är redan etablerad i Estland, Lettland och Litauen. Sjukdomen är ett hot mot vildsvinsstammen och tamgrisbesättningar. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande så den inte når Sverige.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som smittar vildsvin och tamgris. Mer än 90 % av de infekterade djuren dör och det finns inget vaccin. Vanliga symptom är hög feber, nedsatt aptit, diarré, andningsbesvär, ostadig gång och rödlila missfärgningar på huden. En del djur dör så snabbt att de inte hinner utveckla några symptom.

Afrikansk svinpest sprids genom direktkontakt mellan djur, men också via kontaminerad miljö och köttprodukter. Hos ett infekterat djur finns viruset i blod och vävnader och det utsöndras i spillning, urin och saliv. I miljön utanför djuret överlever viruset relativt kort tid, men det kan överleva flera år i kylt, rökt, saltat, torkat och fryst kött.

Den afrikanska svinpesten fanns ursprungligen bara hos vilda grisar i Afrika söder om Sahara. Det virus som nu sprids i Europa introducerades till Georgien 2007, förmodligen via kontaminerat matavfall. Därifrån spreds sjukdomen till bland annat Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Den nådde Baltikum och Polen 2014 och fortsätter sprida sig i Östeuropa. Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien hör till de länder som drabbats.  De första fallen i Västeuropa konstaterades i Belgien i september 2018. Under 2018 har den afrikanska svinpesten även spridits snabbt hos tamgris i Kina.

Matrester som ges till grisar - eller slängs där vildsvin kan komma åt dem - anses vara en viktig spridningskälla. Viruset kan dessutom spridas med kontaminerade föremål. Svinpesten är därför inte begränsad till en sammanhängande spridning i landskapet, utan sjukdomen kan "hoppa" till nya platser både med hjälp av kontaminerade köttprodukter eller föremål, och genom transport av infekterade djur. Svinpestens inträde i Belgien antas vara ett exempel på ett sådant hopp.

Så kan vildsvinen räddas - om svinpesten når Sverige

Om svinpesten når Sverige kommer även det ske genom ett sådant hopp som drabbar en viss plats. Om det skulle ske måste vi följa EU:s regelverk kring hanteringen. Det bygger i sin tur på erfarenheter från det som till dags dato ser ut som en lyckad bekämpning av ett sådant punktutbrott i Tjeckien.

Om ett utbrott av afrikansk svinpest inträffar i Sverige kommer det bli nödvändigt med en tillfällig, lokal utrotning av vildsvinen i det drabbade området. Detta för att rädda vildsvinsstammen och jakten i resten av Sverige. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar nu fram en beredskapsplan tillsammans med berörda parter, däribland Svenska Jägareförbundet. Jägarna kommer ha en avgörande betydelse för att planen ska kunna genomföras, om Sverige skulle drabbas av sjukdomen. Läs mer här

Ta inte smittan till Sverige - att tänka på vid jaktresor utomlands

  • Viruset kan överleva flera år i en proteinrik miljö, t ex i blod och kött, och det kan överleva minst några dagar eller veckor i annan miljö. Det gör att viruset kan finnas på kläder, skor och annan utrustning. Om det finns blodstänk på föremålen, eller exempelvis i den jord man trampat in i skorna, kan viruset överleva längre tid. Jägare som jagat i områden med svinpest bör därför vara extra försiktiga så de inte riskerar att föra med sig viruset tillbaka till Sverige.
  • Inför hemresan är det viktigt att man noga rengör föremål som kan sprida viruset, till exempel bildäck, skor, kläder och annan utrustning. Det är viktigt att få bort blodstänk. Kläder ska helst tvättas i maskin.
  • Om en jakthund varit med på resan bör man tvätta pälsen på den innan hemresan.
  • Under 48 timmar efter hemkomsten ska man inte besöka grisbesättningar, hantera vildsvinsfoder eller besöka en utfodringsplats för vildsvin.
  • Man ska inte ta med sig obehandlade troféer, eftersom de kan sprida smitta.
  • Man ska inte ta med sig köttprodukter till Sverige från länder med svinpest. Detta på grund av risken för smittspridning.

Import av grovfoder bör undvikas

Jordbruksverket rekommenderar att man om möjligt ska undvika att importera grovfoder och halm från länder med afrikansk svinpest. Detta eftersom det händer att infekterade vildsvin dör på vallar och sädesfält och delar från dessa djur kan sprida viruset. Om foder ändå importeras bör det ha lagrats minst två månader innan det förs in i Sverige. Man ska också vara extra noga med att kontrollera fodrets kvalitet. Om man skulle hitta delar av djur som skulle kunna komma från vildsvin i fodret ombeds man kontakta Jordbruksverket så de kan göra en riskbedömning (enheten för CITES, foder och djurprodukter, via kundtjänst på telefon 0771-223 223). Importerat foder som visar sig vara av dålig kvalitet - med djurdelar i - ska aldrig ställas ut på någon plats där vildsvin kan komma åt det. Läs mer här

Om smittan når Sverige

För att ha en chans att tidigt upptäcka ett eventuellt utbrott i Sverige är det viktigt att rapportera upphittade döda vildsvin till SVA (tel 018-67 40 00).

Tidigare texter om afrikansk svinpest på Jägareförbundets hemsida

Om afrikansk svinpest på myndigheters hemsidor


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-07-13 2019-02-04 Bodil Elmhagen