Svenska Jägareförbundet

Meny

I en regeringsuppdragsrapport 2019 föreslår Jordbruksverket, SVA och Naturvårdsverket att det är viktigt att arbeta förebyggande. Foto: Mostphotos

Förebyggande åtgärder

I en regeringsuppdragsrapport 2019 understryker Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Naturvårdsverket att det är viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken att afrikansk svinpest förs in i Sverige, samt att öka möjligheterna till en tidig upptäckt om en introduktion ändå sker. I ett yttrande 2021 redogör SVA för ett riskindex för introduktion i Sveriges olika kommuner samt listar möjliga förebyggande åtgärder.

I en regeringsuppdragsrapport 2019 framhåller Jordbruksverket, SVA och Naturvårdsverket att det är viktigt att arbeta förebyggande i syfte att

 1. Minska risken att afrikansk svinpest introduceras och sprids i Sverige
 2. Stärka övervakningen så man ökar chansen till en tidig upptäckt om en introduktion ändå skulle ske
 3. Förbättra biosäkerheten för att minska risken att vildsvin kommer åt matavfall eller kommer i kontakt med tamgrisbesättningar.

I rapporten 2019 slår myndigheterna fast att en generell reduktion av vildsvinsstammen - inom de gränser som är rimliga i praktiken - inte minskar risken för att afrikansk svinpest introduceras i Sverige. Däremot skulle man kanske lokalt, på vissa särskilt utpekade platser där man till exempel har en särskilt känslig tamgrisnäring eller en förhöjd risk att viruset introduceras till vildsvin, kunna minska risken genom att reducera eller stabilisera vildsvinsstammen samt öka biosäkerheten. Myndigheterna föreslår att man ska utreda vidare om sådana platser finns och i så fall var i Sverige.

Rapport 2019 − Uppdrag att bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige

Uppdraget att utreda om det finns sådana riskområden i Sverige gavs till SVA som utförde en riskanalys som publicerades 2021. I analysen beaktades uppskattad vildsvinspopulationstäthet och grad av mänskliga aktiviteter, exempelvis befolkningstäthet, mängd trafik på vägar och från hamnar, förekomst av rastplatser längs större vägar och tamgrisbesättningstäthet.

Analysen resulterade i ett riskindex på kommunnivå som visar på sannolikheten för introduktion av afrikansk svinpest och utbrott hos vildsvin i Sverige (länk till karta på SVA:s hemsida).

I rapporten listades även en rad möjliga förebyggande åtgärder:

 • Biosäkerhetsåtgärder som förhindrar kontakter mellan vildsvin och tamgris i samtliga tamgrisbesättningar inom vildsvinets huvudsakliga utbredning
 • Intensifierad övervakning genom att i högre grad informera om vikten av att vildsvin som hittas döda rapportera till SVA
 • Vildsvinssäkring av rastplats- och campingområden (särskilt soptunnor)
 • Information till allmänheten för att minimera riskbeteenden (t ex hantering av matavfall)
 • Utökad information vid gränser på flera språk
 • Förbättrad gränskontroll för köttprodukter
 • Att trafikdödade vildsvin inkluderas i övervakningen i områden med högre sannolikhet för introduktion av afrikansk svinpest
 • Åtgärder för att lokalt reducera eller stabilisera vildsvinspopulationer

Rapport 2021 - Uppdrag att utreda frågor med relevans för beredskapen mot afrikansk svinpest

Förebyggande åtgärder som jägare kan bidra med

Har du hittat ett dött vildsvin? Rapportera till SVA

Minska risken att afrikansk svinpest förs in till Sverige - Att tänka på vid jaktresor utomlands, eller om du tar emot jaktgäster från länder med afrikansk svinpest 


2023-09-07 2023-09-11