Svenska Jägareförbundet

Meny

Rödklöver är en billig och enkel, flerårig viltgröda. Foto: Fredrik Widemo

Foder för viltet

Brist på föda under någon del av året begränsar ofta viltstammarna, och viltvårdsåtgärder för att öka tillgången till foder hör därför till de viktigaste åtgärderna man kan utföra.

Viltåkrar tillhör de mest effektiva åtgärderna under sommarhalvåret. Genom att se till att viltet har god tillgång till föda under sommar och höst hjälper man både vuxna djur och årets ungar att komma i god kondition inför vintern.

Under vinterhalvåret byter mycket av viltet diet, men kan man se till att viltet fortfarande har tillgång till foder på rot i odlingslandskapet är det självfallet fördelaktigt. Hjortviltet utnyttjar huvudsakligen kvistbete under vintern; tillgång till ungskog och brynmarker med stora inslag av smakliga lövträd och tall är viktigt.

Vinterutfodring är ett viktigt komplement till övriga åtgärder, men bör kombineras med att man arbetar med att skapa foder ”naturligt” i landskapet. Även om vintern, och inte minst vårvintern, är nålsögat för många viltpopulationer, så är det viktigt att arbeta för att förse viltet med tillräckliga födoresurser under hela året. Därmed är det också lättare att begränsa betesskador på grödor och skog.

Bäst är att man börjar utfodra tidigt, och fortsätter ända till det åter finns naturligt foder. Det är dock alltid bättre att utfodra under en period än att inte utfodra alls.


2009-08-25 2019-02-06