Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Älgstammen är på vissa områden i länet riktigt låg och andelen tvillingkalvar minskar. Foto: Robin Oscarsson

Älgförvaltningsmöte i Norrbotten med fokus på kommande jakt

NORRBOTTEN. I slutet av februari samlade Länsstyrelsen samtliga älgförvaltningsgrupper i Norrbotten för det årliga stormötet. Här kunde fjolårets jakt sammanfattas och planerna för höstens älgförvaltning inledas. Visserligen är planerna satta för några år till, men nytt läge i älgstammen är skäl för att titta på planerna och eventuellt justera dessa inför hösten.

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet deltog på älgförvaltningsmötet. Foto: Madeleine Lewander

2023-03-14

Med på detta möte var också företrädare för älgförvaltningen i både Norge och Finland som pratade om hur deras system fungerade. Ett stort intresse visades för att samarbeta i området runt Tornedalen och på bägge sidor om älven. Möjligen finns det chanser till ett samarbetsprojekt rörande älgvandring över riksgränsen här. Skogsstyrelsen var på plats och redovisade underlag rörande Älgbetesinventeringen och en del annat som har varit på gång.

Medskicket om att skador på skog behöver hanteras på fler sätt än att ensidigt sänka älgstammen var tydligt. Det är en svår nöt att knäcka frågan om vinterkoncentrationsområden och betesskador. Här behövs mer förslag att arbeta med, att lösa dessa områden enbart med ytterligare minskad älgstam skulle innebära att älgen helt försvann från stora områden i länet.

Riktigt låg älgstam på många håll kräver krafttag till hösten

Jägareförbundet presenterade utvecklingen av älg-obsen och avskjutningen samt hur man bör fundera på avskjutningen om man vill vända trenden vad gäller sjunkande kvalitet och sjunkande kalvsättning i stammen.

I Norrbotten har älgstammen sjunkit stadigt de senaste 20 åren och på många håll är den i dag riktigt låg. I de områdena med lägst älgstam krävs krafttag redan till hösten för att man inte helt ska slå i botten. Det visade bland annat en dragning från Jokkmokk med mycket bekymmersamma siffror rörande fyllnadsgrad och älgtillgång.

Från Jägareförbundets sida arbetar man intensivt för att tankarna i Handlingsplan älg och ”Verktygslåda” ska få genomslag ute i länet. Känslan vid mötet var att många börjar inse betydelsen av att arbeta med kvalitet på älgstammen men även här visas ett visst motstånd mot att förändra tankar, planer och hur vi jagar. Vill vi vända på utvecklingen måste vi våga göra något nytt, även om det kan vara svårt att ändra invanda mönster. https://jagareforbundet.se/utbildning/studieplaner/verktygslada-battre-algforvaltning/

Ingen stark koppling mellan minskande älgstam och lägre betesskador

Känslan efter mötet var ändå att Norrbotten fortsatt har ett gott samarbetsklimat inom älgförvaltningsgrupperna och det är viktigt att detta behålls även vid olika uppfattningar i sakfrågorna. Troligen kommer vi att uppleva att det blir svårare att nå enighet i älgförvaltningsgrupperna när älgstammen fortsätter minska samtidigt som den minskande älgstammen inte ger lägre andel skadad ungskog enligt Älgbetesinventeringarna.

Att kopplingen mellan älgbetesinventeringsresultat och älgstammens täthet inte är så stark måste få genomslag i förvaltningen framöver på så sätt att resultaten från den så kallade ÄBIN inte styr förvaltningen och planerna så hårt som de gjort fram till nu.

Hur planer, tilldelningar och jakttider kommer att se ut till hösten kommer vi att få återkomma till när länets sex älgförvaltningsgrupper och vilförvaltningsdelegationen har tagit sina beslut senare i vår.

 

Tillbaka till överblick