Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Dan Persson

Biologisk mångfald

Ett förändrat, blommande och levande jordbrukslandskap.

Vi behöver återskapa en biologisk mångfald i jordbrukslandskapet dit många rödlistade arter hör. Antalet arter av bin, humlor, rovinsekter och fjärilar har minskat i antal.
Växter och fåglar är beroende av många olika insekter. Blommande växter i dikeskanter, runt åkerholmar och vid åkerkanter ger både skydd och föda åt fältlevande fåglar som rapphöns och fasan, tofsvipa, buskskvätta, stenskvätta, törnskata, sånglärka och gulsparv samt övriga sparvar, finkar, trastar och lärkor. 

Insekter som fjärilslarver, jordlöpare, skinnbaggar, vivlar, skal- och bladbaggar, steklar, flugor, spindlar, myror m fl arter gör nytta för lantbruket. Rovinsekter äter bladlöss.

Prover visar att fält med flera biologiska fokusbiotoper och skalbaggsåsar kan minska användning av bekämpningsmedel på fält inom de närmaste 75-100 meterna. Odlingar med frukter, bär och grönsaker ger bättre skördar i ett landskap med biologisk mångfald där fler olika arter av insekter, bin och humlor pollinerar.

Information och rådgivning för biotoper i ditt län:

Gotland, Sörmland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg, Dalarna och Värmland:
Michael Andersson, fältviltsansvarig jaktvårdskonsulent Region Mitt
michael.andersson@jagareforbundet.se

Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland, Västra Götaland (inkl Södra Älvsborg och Skaraborg), Jönköping och Östergötland
Karl-Johan Brindbergs, fältviltsansvarig jaktvårdskonsulent Region Syd
karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se

Malmgårds Viltfrö ger dig Som medlem i Svenska Jägareförbundet 20% rabatt på förblandningarna Fältvilts Diana och Hjort-Rådjur Diana. Läs mer och beställ här!

Mer information om biologisk mångfald


2019-11-04 2023-11-07