Svenska Jägareförbundet

Meny

Utsättning av fältvilt, lag och etik

Lyckade utsättningar fordrar lyckade biotopförbättringar.

Grundregel i Jaktlagen är att vilt inte får utsättas för onödigt lidande (JL 27§).
Jakttider framgår i Jaktförordning (1987:905) bilaga 1 och när du får träna din hund finns i Jaktförordningen 16§-19§. Observera att även om du tränar din hund utan att medföra vapen, är det jakt enligt lagens mening.
Enligt våra rekommendationer, tillsammans med SKK och Viltmästarförbundet, bör rapphöns vara utsatta senast en månad före träning och fasaner två månader före.

Antal individer som sätts ut ska anpassas till biotopen.

Att fånga in fågel för att placera i bur/voljär är att anse som jakt och kan endast ske från 16/9 för rapphöns och 1/10 för fasaner.

Enligt jaktlagstiftningen är utsättning av vilt är förbjudet utan tillstånd, men undantag från denna regel finns för rapphöns, fasan och gräsand. Det är inte tillåtet att hålla vilt instängt i mer än 48 timmar utan tillstånd från länsstyrelsen, oavsett om det gäller kycklingar eller vuxna fåglar eller däggdjur. Se även Djurskyddslagstiftningens regler om djur och fåglar i fångenskap.

Utöver lagar och regler har Svenska Jägareförbundet utarbetat policys och råd om utsättning och hållande av vilt i samarbete med Viltmästarförbundet, Svenska Kennelklubben samt Sveriges Jordägareförbund. Läs den här!

Läs om regler i Naturvårdsverkets skrift ”Spridning av främmande populationer i Sverige”. 

Svenska Jägareförbundet har också tagit fram etiska riktlinjer för jakt och jaktträning med hund. Läs den här!


2019-11-12 2024-04-12