Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Frisk och vattendrickande älg. Hos CWD-infekterade djur kan kraftig salivutsöndring vara ett symptom på sjukdomen. Foto: Bodil Elmhagen

CWD-läget inför älgjakten

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har inlett övervakning av prionsjukdomen CWD i Sverige. SVA vill få in prover från hjortdjur som uppvisar symptom som skulle kunna orsakas av CWD. För detta spelar jägarkåren en viktig roll under älgjakten.

Nordamerikansk åsnehjort med CWD-symptom: dålig hårrem, salivering och sänkt huvud. Foto från: Sigurdson & Aguzzi 2007. Chronic wasting disease. Biochimica et Biophysica Acta 1772: 610-618.

2017-08-29

Den nordamerikanska prionsjukdomen CWD (Chronic Wasting Disease, på svenska kallad avmagringssjuka hos hjortdjur) har nu konstaterats hos 6 vildrenar och 2 älgar i Norge. Det finns en risk att sjukdomen sprids – eller redan finns – i Sverige. Sjukdomen smittar mellan hjortdjur och alla infekterade djur dör.

SVA har inlett passiv övervakning av CWD i Sverige. Under 2016 testades alla vuxna hjortdjur som kom in via fallviltundersökningen: 74 älgar, 14 rådjur, 6 kronhjortar och 2 tamrenar. Hittills har alla provsvar varit negativa. CWD är emellertid en sjukdom med lång inkubationstid och i det tidiga spridningsskedet är andelen infekterade djur försvinnande liten. Det gör att man måste testa en stor mängd djur för att avgöra om CWD finns i ett område.

Under årets älgjakt är SVA mycket intresserade av att få in prover från hjortdjur som uppvisar symptom som skulle kunna osakas av CWD. Kontakta därför SVA om du observerar eller avlivar ett sådant djur.

Möjliga symptom på CWD är avmagring, dålig hårrem, minskad skygghet, balans- och rörelseproblem, darrningar, hängande huvud och öron, tandgnissling, dregling, ökat vätskeintag och ökad urinering. Det kan räcka med några av dessa symptom för att SVA ska vilja ha prover.

Tänk på:

  • Att inte avliva sjuka djur med huvud- eller nackskott. SVA behöver prover från hjärnan och lymfknutor kring svalget för att kunna testa om djuret är smittat av CWD. Det innebär att SVA behöver hela skallen i oskadat skick. SVA rekommenderar därför att djur som ska provtas för CWD avlivas med hjärt/lungskott.
  • Att vara noga med hygienen om du hanterar ett sjukt djur. Använd plasthandskar och redskap som du inte använder när du hanterar andra djur.
  • Kontakta SVA innan du skickar in djuret (telefon 018- 67 40 00, e-post vilt@sva.se). Mer information finns här på SVA:s hemsida.

SVA förbereder CWD-övervakning i större skala. Arbetet pågår även på EU-nivå och EU har ännu inte fattat beslut om den exakta utformningen och finansieringen av övervakningen. SVA avvaktar därför besked om finansiering. Troligen kommer EU-reglerad CWD-övervakning inledas 2018. Provtagning av trafikdödade djur med hjälp av eftersöksjägare väntas bli en viktig del av övervakningen. Det kan även bli aktuellt att komplettera övervakningen med prover från djur som fällts vid normaljakt.

Mer om CWD på SVA:s hemsida:
CWD-övervakning i Sverige. Läs här
Chronic Wasting Disease (CWD), avmagringssjuka hos hjortdjur. Läs här

Länk till Svenska Jägareförbundets samlade information om CWD

Tillbaka till överblick