Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Mostphotos

Ny CWD-övervakning i höst: Älg, rådjur och kron

SVA efterlyser prover från fallvilt och avmagrade djur med symptom på hjärnskador. Som jägare kan du göra en viktig insats för hjortviltets framtida hälsa.

Planerad EU-övervakning av CWD i Sverige. För att hela Sveriges yta ska täckas har landet delats in i 50 provtagningsområden. I varje område har man bestämt hur många älgar, rådjur och kronhjortar som ska testas utifrån en uppskattning om de lokala hjortviltstammarnas storlek och risken att CWD kan finnas.

2018-08-28

Nu inleds en EU-finansierad övervakning av avmagringsjuka hos hjortvilt (CWD) i Sverige, Finland, Baltikum och Polen. Syftet är att ta reda på om sjukdomen finns i de EU-länder som har älg eller ren, och i så fall var. Inom ramen för övervakningen ska minst 6000 hjortdjur CWD-testas i varje land. Provtagningen ska spridas ut över ländernas hela yta och fördelas på frilevande och hägnade hjortdjur samt ren. Övervakningsprogrammet ska genomföras 2018-2020.

I Europa upptäcktes det första fallet av CWD för två år sedan när en vildren i Norge visade sig vara infekterad. CWD är en smittsam och dödlig prionsjukdom som drabbar hjortdjur. Den skadar djurets hjärna så att det inte längre klarar att föda sig. Om CWD får fäste i en region är det förmodligen omöjligt att på längre sikt hindra att sjukdomen sprids till andra områden.

Som jägare kan du göra en viktig insats

– Jägare tillbringar mycket tid ute i naturen och har koll på sina marker. Då kan sjuka djur upptäckas och jägarna har kunskapen som krävs för att avliva dem, och att hantera hittade döda djur. Många jägare arbetar dessutom med trafikeftersök. Insatser från Sveriges jägarkår är därmed av avgörande betydelse för chansen att upptäcka en eventuell CWD-förekomst på ett tidigt stadium, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen och biträdande statsveterinär vid SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

SVA efterlyser prover från fallvilt och trafikdödade djur

I Sverige ska EU-övervakningen av vilda hjortdjur omfatta totalt 2750 djur: älg, rådjur och kronhjort i alla delar av Sverige (se karta). SVA efterlyser därför prover från fallvilt (djur som hittas döda eller avlivas på grund av sjukdomssymptom), trafikdödade djur, samt djur som kasseras efter ordinarie jakt på grund av sjukdom. CWD utvecklas långsamt och kan därför i regel bara påvisas hos vuxna djur. De djur som provtas ska därför vara vuxna (minst 6 kindtänder i vardera underkäkshalva).

De sjukdomssymptom som är mest intressanta hos levande djur är avmagring, tecken på hjärnskador som exempelvis vingliga rörelser och dreggling, ökad törst/urinering samt onormal oskygghet eller andra onormala beteenden.

Om du hittar eller fäller ett djur som stämmer in på beskrivningen kan du bidra till CWD-övervakningen genom att ta kontakt med Viltsektionen på SVA (rapporteravilt.sva.se eller telefon via SVA växel 018-67 40 00). Viltsektionen är behjälpliga med att bedöma om prov ska skickas in. Det kan bero på provets skick och antalet prov som SVA behöver från området djuret hittades i. Om prov ska sändas in skickar Viltsektionen en kartong (frakten betald) och den blankett som behövs för att rapportera in fyndet.

SVA kommer utföra samtliga CWD-tester och ansvarar för övervakningen av vilda hjortdjur.

Jordbruksverket ansvarar för den delen av EU-övervakningen som rör hägnade och frilevande tamdjur. Den som ska omfatta 500 hägnade kronhjortar samt 2750 semi-domesticerade renar fördelade på landets 51 samebyar.

Dovhjort ingår inte i EU-övervakningen, men prover från sjuka djur är intressanta

Dovhjort ingår inte i EU-övervakningen, men ska ändå provtas om man hittar levande djur som uppvisar tecken på CWD (avmagring, tecken på hjärnskador som exempelvis vingliga rörelser och dreggling, ökad törst/urinering samt onormal oskygghet eller annat onormalt beteende). Kontakta Viltsektionen på SVA som hjälper till med att bedöma om symptomen stämmer överens med CWD och djuret ska provtas.

Friska djur som fälls vid ordinarie jakt ska inte CWD-testas

CWD är en mycket ovanlig sjukdom i det inledande etableringsstadiet. Att hitta de CWD-infekterade djuren kan då liknas med att leta efter en nål i en höstack. EU-övervakningen, som omfattar ett relativt litet antal djur, inriktas därför på de djur som har störst risk att bära på CWD, det vill säga djur som uppvisar symptom som skulle kunna bero på CWD och djur som dör av andra orsaker än jakt. I Nordamerika har man också sett att CWD är överrepresenterat hos djur som dödas i trafiken eller av rovdjur.

Läs mer
Jägareförbundets samlade information om CWD med information om hur du som jägare kan bidra med prover till CWD-övervakningen

SVA:s nyhet om CWD-övervakningen

På SVA:e hemsida: Utförlig information om CWD-övervakningen och hur du skickar in prover

Öppet brev till jägare, hjort- och renägare om CWD-övervakningen från SVA, Jordbruksverket och Naturvårdsverket

Tillbaka till överblick