Svenska Jägareförbundet

Meny

De jaktbara arterna är inte de enda som drabbas. Många småfågelarter och insekter har också minskat. Det gör att viltvård – som syftar till att skapa bättre livsmiljöer för det jaktbara viltet – samtidigt hjälper många andra arter. Foto: Sten Christoffersson

Jägarnas viltvård skapar mångfald i jordbrukslandskapet

Viltvård i jordbrukslandskapet skapar livsmiljöer inte bara för rapphöns och fälthare, utan också för fjärilar, insekter och småfåglar.

Sedan mitten av 1900-talet har jordbruket intensifierats i Sverige och Europa. Det har resulterat i ett mer ensartat jordbrukslandskap, där stora ytor ser likadana ut.
Jaktbart småvilt med jordbrukslandskapet som livsmiljö, som fälthare och rapphöna, har minskat kraftigt i brist på föda och skydd. De jaktbara arterna är inte de enda som drabbas. Många småfågelarter och insekter har också minskat. Det gör att viltvård – som syftar till att skapa bättre livsmiljöer för det jaktbara viltet – samtidigt hjälper många andra arter.

På marker där viltvården utförs finns i regel mer fjärilar, humlor och småfågel, och ibland dessutom en rikare fågelfauna, jämfört med kringliggande konventionellt brukade jordbruksmarker. Foto: Mostphotos

För att gynna småvilt måste landskapet erbjuda mat. Hönsfåglar behöver till exempel både frön och insekter. Därtill behöver djuren skydd mot rovdjur, väder och vind. 

Vanliga viltvårdsåtgärder för att åstadkomma detta skapar ett mer varierat landskap. Man anlägger häckar med bärbuskar, remsor med blommande och fröalstrande växter samt skalbaggsåsar. En skalbaggsås är en förhöjd jordvall med mer lucker jord som planteras med högväxande örter. Där trivs insekter samtidigt som vegetationen ger ytterligare skydd till småviltet. Man kan också lämna remsor längs åkerkanter obesprutade.

I en ny vetenskaplig artikel summeras all forskning som hittills gjorts om viltvårdens effekter på andra arter, med fokus på viltvårdsåtgärder för att gynna hönsfågel i Europa, som rapphöna och fasan. I jordbrukslandskapet var 85 procent av alla de effekter man hittills påvisat på andra arter gynnsamma. På marker där viltvården utförs finns i regel mer fjärilar, humlor och småfågel, och ibland dessutom en rikare fågelfauna, jämfört med kringliggande konventionellt brukade jordbruksmarker. 

Jägarnas viltvård gör att viltet – och många andra arter – får tillgång till föda, skydd och vatten. Sommar som vinter. Viltvården skapar samtidigt vackra landskap med starka naturupplevelser och rika kulturarv.

Så även om du inte själv jagar, gillar du förmodligen jägare utan att veta om det.


Källa:
Mustin m.fl. 2018. Consequences of game bird management for non-game species in Europe. Journal of Applied Ecology.


2019-01-29 2019-02-07