bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jönköpings län

Mostphoto Fotograf: Magnus Hansson

Så går det med fjälljakten

Se ”Vad som händer med fjälljakten”. Det finns nu en ny nationell websida om Fjälljakten-Renmarksutredningen direkt under Svenska Jägareförbundets startsida på nationella webben.

Mostphoto Fotograf: Christina Nilson-Dag

2022-01-26

I ett led att förbättra kommunikationen och öka vetskapen om Renmarksutredningen och ”Vad som händer med fjälljakten” finns nu en ny websida direkt under Svenska Jägareförbundets startsida på nationella webben. Här kommer det mesta om Fjälljaktsfrågan/Renmarksutredningen att samlas. https://jagareforbundet.se/fjalljakten/

Sidan inleds med en kort övergripande förklaring till det läge vi nu befinner oss i just nu (se nedan i röd text). Här kommer även finnas länkar till tyngre delar som själva utredningen och andra detaljer finnas för den som vill lära sig mer.

Vi behöver hjälpas åt att sprida detta till kretsar och övriga förtroendevalda samt jägare allmänhet via mejl, sociala medier m.m. som i sin tur ytterligare sprider infon i sina kanaler.

Sidan är ännu under utformning så mer material kommer allteftersom att läggas till.

 

 

Vad är det nu som händer med fjälljakten?

Beslutet att upplåta statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten och på renbetesfjällen i Jämtland för småviltjakt till Sveriges jägare som togs av riksdagen 1992 är ett av de viktigaste jaktliga beslut som är tagna under 1900-talet. Riksdagens beslut grundade sig på ett förslag framtaget och presenterat av Svenska Jägareförbundet. Från och med hösten 1993 har jägare kunnat lösa jakträttsbevis för småviltjaktjakt inom ovan nämnda område, utifrån fastställda villkor.

 

I januari 2020 så kom den så kallade Girjasdomen. Domen innebar att villkoren för småviltjakt inom Girjas sameby ändrades drastiskt. Domen fastställde i grova drag att det är Girjas sameby och inte svenska staten (representerad av länsstyrelsen) som har ensamrätt att upplåta småviltjakt och fiske inom Girjas samebys område.

Detta föranledde regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över hela rennäringslagstiftningen, eftersom den gällande lagstiftningen inte längre var fullt applicerbar.

 

Renmarkskommittén som hanterar utredningen har som huvuduppgift att utreda ”Det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske. Området som berörs omfattar i praktiken nästan hälften av Sveriges yta. Enligt tidsplanen ska ett första delbetänkande vara klart i november 2022. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 20 maj 2025.

 

Kommittén ska bland annat:

Bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark samebyar i förhållande till staten genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske.

Ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller om den gäller allt vilt.

Kommittén består förutom av utredaren och dennes sekretariat av en parlamentarisk tillsatt grupp med politiker, en sakkunniggrupp och en expertgrupp.

I sakkunniggruppen ingår personer med företrädesvis samisk anknytning samt två personer från Näringsdepartementet.

I expertgruppen, som består av ett 25-tal personer, finns Svenska Jägareförbundet representerat.

 

 

 

Mvh

Roger Lundqvist

Regional kommunikatör - Region Norr

Svenska Jägareförbundet

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick