Svenska Jägareförbundet

Meny

Bisam. Foto: Mostphotos

Mer om invasiva främmande arter

Invasiva (skadliga) främmande arter (IAS) är ett av de största hoten mot den globala biologiska mångfalden. Den största orsaken till utdöenden hos djur beror på effekter från invasiva främmande rovdjur, och invasiva främmande växter tar över och tränger bort naturligt förekommande växter i stor omfattning.

Främmande arter är arter som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktlig eller oavsiktlig, har tagit sig hit från organismens naturliga utbredningsområde, vilket hade varit omöjligt genom egen spridning. En tidsmässig brytpunkt utgörs av år 1800, där arter som etablerats tidigare än så och fortfarande finns kvar av egen kraft klassas som naturliga. Om arten däremot har etablerats efter år 1800 klassas de som främmande.
Främmande arter som klarar att reproducera och sprida sig i den nya miljön, och som dessutom orsakar skada på dess biologiska mångfald kallas invasiva främmande arter. En del invasiva främmande arter kan även sprida sjukdomar till andra djur eller till människor, eller orsaka stora ekonomiska kostnader för samhället, vilket ytterligare späder på deras negativa effekter.
Sedan tidigare finns ett antal internationella och nationella konventioner och mål som ålägger nationerna att förhindra, utrota eller begränsa invasiva främmande arter, t.ex. Riokonventionen, Bernkonventionen och den Europeiska biodiversitetsstrategin. I slutet av 2014 antogs även Europaparlamentets och Europarådets ännu striktare förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter inom EU.

Läs den här!

Från och med den 3 augusti 2016 blev det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i miljön eller hålla någon av de 37 arter som då listades som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, bl.a. tvättbjörn (Procyon lotor) Sibirisk jordekorre (Tamias sibiricus) och gulbukig, rödörad samt gulörad vattensköldpadda (Trachemys scripta Spp.). Den 2 augusti 2017 lades ytterligare 12 arter till på listan, bl.a. mårdhund (Nyctereutes procyonoides), nilgås (Alopochen aegyptiacus) och bisam (Ondatra zibethicus). Förbudet mot mårdhund trädde dock i kraft först den 2 februari 2019. Enligt lagstiftningen måste medlemsländerna hantera, helst utrota, de listade arter som finns i respektive land. Den 1/1 2019 trädde den svenska förordningen om invasiva främmande arter i kraft.

Invasiva främmande arter på EU:s förteckning

En del till synes självklara arter har ännu inte prövats för EU-listning men klassas trots det som invasiva i Sverige, t.ex. mink. Andra arter kan vara naturliga i delar av EU (och därmed inte aktuella för en EU-listning) men främmande och kan orsaka skada i andra delar av EU, t.ex. den spanska skogssnigeln (mördarsnigel) i Sverige. Så även om en art inte listats som invasiv över hela EU kan arten frivilligt listas och hanteras av enskilda medlemsländer eller regioner, förutsatt att den dokumenterats göra betydande skada.
De nationellt ansvariga myndigheterna för främmande invasiva arter i Sverige är Naturvårdsverket (för landlevande arter) och Havs- och vattenmyndigheten (för vattenlevande arter). Ett flertal andra myndigheter är också involverade i arbetet. För mer information om invasiva främmande arter se de ansvariga myndigheternas hemsidor.

www.naturvardsverket.se
www.havochvatten.se

Jägareförbundet vill gärna få in observationer på alla EU-listade främmande invasiva landlevande ryggradsdjur. Framför allt på mårdhund, tvättbjörn, nilgås, vattensköldpaddor och Sibirisk jordekorre, och information om skjutna individer av dessa arter. Rapporterna används för att antingen kunna fånga djuren eller kunna sammanställa arternas utbredning. Har du sett eller skjutit ett invasivt främmande djur, kontakta oss!

Tipstelefon: 070-3399326
Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Du kan även rapportera in invasiva främmande arter på Artportalen, www.artportalen.se, som är den nationella databasen för alla djur och växter. De sammanställer inrapporterade fynd för alla arter. Även de invasiva främmande däggdjuren och fåglarna som rapporteras till oss kommer att återfinnas i artportalen när de har kvalitetssäkrats.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-25 2020-04-02