Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Mårdhund (Nyctereutes procyonoides)

Mårdhunden är en invasiv (skadlig) främmande art inom EU. I och med att den är klassad som skadlig på EU-nivå måste alla EU-länder, däribland Sverige, vidta åtgärder för att begränsa, helst utrota, deras förekomst och spridning.
Sedan 2008 har Svenska Jägareförbundet haft i uppdrag av Naturvårdsverket att övervaka och minimera förekomst av fritt levande mårdhund genom Mårdhundsprojektet. Från och med 2020 kommer mårdhunden ingå som en av flera invasiva främmande arter som Jägareförbundet hanterar inom sin funktion för invasiva arter.

Den första kända reproduktionen av mårdhund i Sverige upptäcktes 2006 på Haparanda-Sandskär nära den finska gränsen i norra Sverige. Haparanda-Sandskär är en nationalpark och ett Natura 2000-område samt en mycket viktig ö för markhäckande fåglar. Dessa mårdhundar avlivades och arbetet med att hitta finansiering för ett mårdhundsprojekt initierades.
Efter en inledande förstudie rörande mårdhundens förekomst i Sverige anslogs 2008 den första nationella finansieringen till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Svenska Jägareförbundet för ett projekt som syftade till att förbättra kunskapen om mårdhundens biologi och beteende i sin expansionszon. Denna kunskap användes sedan till att ta fram verktyg för att så effektivt som möjligt förvalta mårdhunden.
Den första studien följdes av andra nationella forsknings- och förvaltningsåtgärder där verktygen utvärderades och vidareutvecklades. Vi insåg dock snart att Sverige inte ensamt skulle kunna stoppa mårdhunden. Vissa mårdhundar rörde sig upp till 400 kilometer på bara några månader och en landsgräns på en karta är inget spridningshinder. För en mycket rörlig art såsom mårdhund är det absolut nödvändigt med ett transnationellt projekt, där grannländer, där arten redan finns, uppfyller sina undertecknade konventioner och försöker förhindra vidare spridning av arten till angränsande länder.
Vi ansökte om och fick EU-medel för ett LIFE+ projekt (2010-2013) med Svenska Jägareförbundet som huvudman där Sverige delade kunskap och verktyg med Finland och Danmark för att tillsammans förvalta mårdhunden. I Finland fanns redan en hel del kunskap och erfarenhet om mårdhundsförvaltning eftersom mårdhunden redan hade funnits där under många år.
LIFE-projektet blev mycket framgångsrikt vilket ledde till att förvaltningen av mårdhund sedan dess har fortsatt i alla projektländer med nationell finansiering, och i tillägg även i Norge som inte fick ta del av EU-medlen. Idag samarbetar länderna med alla invasiva främmande rovdjur och träffas regelbundet i en gemensam referensgrupp två gånger per år.

Artbeskrivning

Läs mer om mårdhunden under Jägareförbundets artpresentation här!

Förvaltning och resultat

Förvaltningsåtgärder och resultat uppdateras årligen i vår årsrapport under Årsrapporter och informationsmaterial

Rapportera in observationer och skjutna djur

Mårdhund är lovlig att jaga året runt för den som innehar jakträtten på marken.  Vi vill gärna få in observationer av mårdhundar och information om alla döda djur som hittats döda eller blivit skjutna. Rapporterna används för att antingen kunna fånga djuren eller kunna sammanställa bättre kunskap om arternas utbredning. En stor andel av alla mårdhundar som vi har bekräftat och avlivat kommer ursprungligen från ett tips.

Har du sett eller skjutit en mårdhund, kontakta oss!
Tipstelefon: 070-3399326
Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se


2020-03-25 2022-06-07