Svenska Jägareförbundet

Meny

Nilgås (Alopochen aegyptiacus) Foto: Leif Ingvarson / Mostphotos

Nilgås (Alopochen aegyptiacus)

Nilgås upptogs 2017 upp på listan över invasiva främmande arter av unionsbetydelse och måste därmed hanteras, helst utrotas, av de medlemsländer där den förekommer.

Nilgås observeras årligen i Sverige, främst under vår-förflyttningen då enstaka fåglar dyker upp i landet söderifrån. Häckning har observerats några enstaka gånger i södra delen av landet, senast 2014, men utan att det bildats någon fast population. Under 2019 fick Svenska Jägareförbundet i uppdrag av Naturvårdsverket att utrota de nilgäss som dyker upp i landet.

Artbeskrivning

Nilgåsen förekommer naturligt i större delen av Afrika. Nilgåsen är introducerad i Europa, främst i parker i England, Nederländerna och Belgien, varifrån den sedan spritt sig och bildat populationer i många centraleuropeiska länder. Nilgåsens generalistiska födoval och val av boplats gör att den kan etablera sig var som helst i Europa. Nilgåsen är kraftig och aggressiv, den lägger många ägg som överlever i stor utsträckning, eftersom få predatorer rår på den, vilket sammantaget gör att den snabbt kan etablera nya snabbväxande populationer. Nilgåsens aggressiva beteende gör att den konkurrerar ut inhemska änder och gäss, dels genom födo- och boplatskonkurrens, men även genom hybridisering och sjukdomar. När nilgässen samlas i större antal kan de även ha en negativ påverkan på jordbruksgrödor genom att konsumera eller förstöra dessa. Eftersom nilgässen kan komma upp i mycket höga tätheter finns även en oro att de ska sprida sjukdomar, både till tamdjur som fjäderfä, och till människor, där de etablerar sig.

Förvaltning och resultat

Förvaltningsåtgärder och resultat uppdateras årligen i vår årsrapport under Årsrapporter och informationsmaterial.

Hjälp oss – rapportera in observationer

Nilgås får endast avlivas av personer utsedda av ansvarig myndighet. Svenska Jägareförbundet, genom funktionen för invasiva arter, har i uppdrag av Naturvårdsverket att avliva de nilgäss som kommer in i landet.  

Vi behöver all hjälp vi kan få med att lokalisera var det finns nilgäss runt om i landet. Om möjligt ta kort på den observerade fågeln för enklare artbestämning.

Kontaktuppgifter för att rapportera in förekomst av nilgäss:

Telefon: 070-3399326

Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se


2020-03-27 2020-04-02