Svenska Jägareförbundet

Meny

Bisam (Ondatra zibethicus) Foto: Joseph Fuller / Mostphotos

Bisam (Ondatra zibethicus)

Bisam blev 2017 upptagen på listan över invasiva främmande arter vilka enligt EU-förordningen måste hanteras av medlemsländerna. Eftersom bisam finns i delar av Sverige måste åtgärder vidtas mot arten.

Bisam har sedan 1950-talet funnits i norra Sverige då den vandrade in från Finland, dit den i sin tur blivit införd. Arten har tidvis varit talrik i Norrbotten och Västerbotten, men har på senare år i stort sett försvunnit i stora delar av det tidigare utbredningsområdet, troligtvis på grund av någon sjukdom.
Den huvudsakliga populationen finns idag i den sydliga populationsfronten i Västernorrland, söder om Höga Kusten. Risken är stor att bisam kommer fortsätta sin spridning söderut, och om den når de bördiga våtmarksområdena i mellersta och södra Sverige kan den orsaka stor skada på andra arter och på infrastruktur.
Under senhösten 2017 fick mårdhundsprojektet i uppdrag av Naturvårdsverket att inventera det sydliga utbredningsområdet för bisam och föreslå åtgärder för att stoppa spridningen. Totalt hittades åtta sjöar med bisamhyddor vid inventeringen. Åtgärdsförslaget accepterades och ledde till ett nytt uppdrag vilket innebar insatser för att utrota populationen söder om Höga Kusten. Under vintern 2018 utbildades fältpersonalen i Nederländerna vilka sedan 1950-talet har förvaltat bisam i sina kanaler och våtmarker för att de inte ska göra hål i dammvallarna och dränka landskapet. Förvaltning pågår sedan 2018 fortlöpande i området med hjälp av fångstredskap och skjutvapen.
Höga Kusten utgör även i sig en för arten svårforcerad spridningsbarriär norrifrån vilket underlättar förvaltningen eftersom få nya individer vandrar in i förvaltningsområdet.

Artbeskrivning

Läs mer om bisam under Jägareförbundets artpresentation.

Förvaltning och resultat

Förvaltningsåtgärder och resultat uppdateras årligen i vår årsrapport under Årsrapporter och informationsmaterial.

Rapportera in observationer och skjutna djur

Bisam är lovlig att jaga året runt för den som innehar jakträtten på marken. Vi vill gärna få in observationer av bisam eller tecken på bisam söder om Höga kusten i Västernorrlands län och även från hela Jämtlands län (och länen söderut), och information om alla döda djur som hittats döda eller blivit skjutna i dessa områden. Tecken på bisam kan t.ex. vara hyddor eller grävda hålor i strandbrinken.
Rapporterna används för att antingen kunna fånga djuren eller kunna sammanställa bättre kunskap om artens utbredning.

Har du sett eller skjutit en bisam söder om Höga Kusten, kontakta oss!
Tipstelefon: 070-3399326
Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se


2020-03-27 2020-04-02