Svenska Jägareförbundet

Meny

Är vapenskåpet godkänt? Foto: Madeleine Lewander

Regler för vapenförvaring efter 2011

Är vapenskåpet godkänt även efter årsskiftet 2011? Reglerna för vapenförvaring som trädde i kraft vid årsskiftet 2011 har rest många frågor.

Nya regler för vapenförvaring reser många frågor bland jägare och andra vapenägare. I den här artikeln ska vi reda ut vad som gäller. För tillfället ska sägas, vapenlagstiftningen står inför en översyn. Vi får säkert anledning att återkomma.

Den senaste tiden har många jägare haft funderingar på om deras vapenförvaring överensstämmer med de regler från Rikspolisstyrelsen (RPS) som träder i kraft vid årsskiftet. Samtidigt har vi fått nya regler från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som rör förvaring av ammunition och krut.

Den 1 juli 2000 skärptes kraven på förvaringen av skjutvapen genom krav på säkerhetsskåp som uppfyller svensk standard, SS3492, eller anses utgöra ett ”lika säkert förvaringsutrymme”. Fram till utgången av 2010 får man emellertid förvara sina skjutvapen i ett skåp som endast uppfyller äldre normer för säkerhetsskåp. Undantaget gäller endast om man köpt skåpet innan den 1 juli 2000.

Foto: Magnus RydholmSkåpet är godkänt om det är certifierat enligt siffrorna på bilden. Men även den som har ett annat skåp kan använda det om det uppfyller kraven på ”lika säkert förvaringsutrymme”. Foto: Magnus Rydholm

Förbundens begäran avslogs

Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet begärde i februari 2010 hos RPS att man skulle ändra de nya kraven, och även godkänna äldre säkerhetsskåp. En begäran som Rikspolisstyrelsen avslog. Det innebär att de som har äldre säkerhetsskåp, som inte är märkta SS3492, måste kontrollera att skåpen uppfyller kraven på ”lika säkert förvaringsutrymme”.

I annat fall riskerar man att förlora sina vapenlicenser om polisen gör en inspektion. Den enskilde kan själv kontrollera skåpet om man har kompetens eller genom att kontakta tillverkaren. Annars kan man anlita en värdeförvaringstekniker som kan utföra kontrollen och utfärda ett intyg.

Foto: Magnus RydholmDet är viktigt att jägare förvarar sina vapen i godkända säkerhetsskåp. Skulle polisen göra en inspektion och skåpet inte uppfyller kraven riskerar vapenägaren att mista sina licenser. Foto: Magnus Rydholm

Bevisbördan hos polisen

Vissa, men inte alla, äldre säkerhetsskåp kan dessutom modifieras, oftast genom låsbyte, så att de uppfyller kraven. Sådana modifieringar kan också utföras av en värdeförvaringstekniker (be i så fall också om ett intyg), men har man kompetensen går det också att göra det själv. Det är nämligen polisen som har bevisbördan för att påvisa att ett säkerhetsskåp inte är godkänt om de vill återkalla vapenlicenserna.

Ett intyg är dock bra att ha för att undvika en sådan process. Om det lönar sig jämfört med att köpa ett nytt säkerhetsskåp måste man bedöma själv utifrån vad man har för skåp, vad ett nytt kostar och vad åtgärderna skulle kosta.

För den som har många vapen (över 20 stycken) kan polisen utfärda en särskild förvaringsföreskrift. I sådana fall kan polisen ställa högre krav på förvaringen, till exempel värdeskåp grade 3 enligt normen SS EN 1143, larm eller andra åtgärder som att dela upp vapnen i flera säkerhetsskåp.

Vapenlagstiftningen reglerar förvaring av skjutvapen och ammunition, och med ammunition avses också tändhattar. Lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor omfattar också ammunition och tändhattar, men även krut.

Det har lett till en viss dubbelreglering med olika krav som gjort att det varit oklart vad som gäller. Numera har dock MSB ändrat sina föreskrifter så att deras regelverk inte omfattar den som innehar ammunition (inklusive tändhattar) till de vapen man innehar tillstånd till enligt vapenlagstiftningen. Det innebär att en jägare som har ammunition till sina jaktvapen numera får förvara i princip hur mycket ammunition som helst hemma. Förut gällde en gräns på 20 kilo. Den tidigare gränsen på högst 2 000 tändhattar för handladdare är också borta.

Mer krut i skåpet

Förvaring av krutet omfattas dock av MSB:s regler, och nu gäller en högsta gräns om fem kilo i bostad mot två kilo tidigare. Krutet ska även fortsättningsvis förvaras i säkerhetsskåp SS 3492. Det senare kravet är lite märkligt, för komplett ammunition samt tändhattar ska enligt vapenlagstiftningen endast förvaras ”under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt”. Vad detta innebär i praktiken är ännu inte fastställt av RPS. Inte ens tillståndspliktiga vapendelar, utan bara kompletta vapen behöver förvaras i säkerhetsskåp SS 3492 enligt vapenlagstiftningen.


2011-02-07 2023-08-17 Ola Wälimaa