Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: MostPhotos

Drevjakt, Klappjakt

Drevjakt tillämpas oftast vid jakt på klövvilt. Samma jaktmetod på småvilt kallas klappjakt. Drevjakt kräver:

Fasan. Foto: Madeleine Lewander

  • Att man väl känner till jaktmarken
  • Förberedelse av dreven
  • Att pass märks ut
  • Stor hänsyn till säkerheten

Mycket folk, drevkarlar såväl som skyttar krävs för en lyckad drevjakt. Vid jakt efter älg är områdena man jagar på stora. När det gäller t. ex rådjur är områdena oftast mindre.

Hur går jakten till?
Innan jakten börjar får man instruktioner från jaktledaren. Dessa måste sedan följas!
Terrängen avgör avståndet mellan drevkarlarna. I tät terräng är det tätt mellan drevkarlarna och i glesare skog kan det vara långt mellan dem.
Drevet går fram på en linje. Ibland ropar man för att hålla linjen och för att oroa viltet. Drevledaren ansvarar för att det hela fungerar. Ibland stoppas drevkedjan för att återupprätta linjen. När man närmar sig skyttarna görs en sista upprättning av drevkedjan. Då är det förbjudet för skyttarna att avlossa skott in mot såten.

När man jagar på mindre marker kan skyttarna skjuta ihop, det betyder att skyttarna står så pass nära varandra att ett vilt måste passera inom skotthåll för någon. Den som får viltet närmast sig får skjuta. Om skadskjutning skulle ske får passgrannen hjälpa till. Säkerheten ställs högt även här, kulfång är ett krav och ingen får lämna sitt pass förrän drevet är avslutat.


Rådjur. Foto: Mostphotos
Om en älg blir stött kan den flytta sig kilometervis i en bestämt riktning. Kronhjort och dovhjort kan stå länge och trycka, fara fram och tillbaka genom drevkedjan. De kan också gå undan innan drevet börjar.
Rådjur håller sig gärna kvar i stora såtar, de väljer att bukta och gå bakåt genom drevkedjan.
Utan hundar är det i stort sett omöjligt att driva ut vildsvin som sökt daglega i ungskog, vassar och täta buskage.

Klappjakt

Det är huvudsakligen fasan och fälthare som klappas i jordbrukslandskapet, änder i småvatten och ibland räv i större skogspartier.


Fälthare. Foto: Sten Christoffersson.

Fasan
Man jagar oftast i små skogspartier, vassar och skydds- och foderplanteringar, där fasanerna gärna är under höst och vinter. Klapparkedjan går i medvind eftersom det nästan är omöjligt att få fasaner att flyga mot vinden. De går med korta mellanrum på en rak linje.
När fåglar lyfter bromsar kedjan upp för att skyttarna ska hinna med att skjuta.
Eftersom du som skytt kan ha drevkedjan rakt framför dig gäller det att aldrig avlossa ett skott med mindre skjutvinkel än 45 grader.

Hare
Stubbåkrar, rapsfält och gräsmarker är säkra tillhåll för fältharen höst och vinter. För en lyckad jakt krävs mycket folk i drevet och många skyttar. Ibland tillåts de som går i drevkedjan att skjuta på harar som går bakåt. 

Räv
Klappjakt på räv hör hemma i marker där räven söker daglega. Dvs betesmarker, buskage och små skogspartier. Stora såtar jagas av. Eftersom räven kan lämna såten så fort den anar oråd behövs inte så mycket folk i drevet.
För skyttarna gäller det att ta sig till sitt pass och sedan stå där alldeles tyst.

 Foto: Mostphotos


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-22 2019-03-13