Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Vinginsamling genomförs redan i flera länder och flera jägareförbund i vår del av Europa startar upp detta arbete nu. Foto Grågäss: Thomas Ohlsson

Vinginsamling för bättre fågelförvaltning

Vinginsamling genomförs redan i flera länder och flera jägareförbund i vår del av Europa startar upp detta arbete nu.

Vitkindade gäss. Foto: Thomas Ohlsson

2023-06-21

Bakgrundsfakta om vinginsamlingen:

Fåglar uppskattas av många, inte minst de svenska jägarna. Avskjutningen av fåglar kan påverka stammarna och ibland är målet att minska antalet fåglar på grund av de problem som de kan orsaka,  t.ex. gäss som skadar jordbruksgrödor. För andra jaktbara fågelarter kan fokus istället ligga på att säkerställa att jakten inte påverkar tillväxten negativt.

I Sverige har vi sedan 1938 med jägarnas frivilliga insatser, samlat in uppgifter på antalet skjutna fågelindivider. Med åldersbestämning av skjutna individer skapas ett ännu bättre kunskapsunderlag vilket underlättar i t.ex. diskussioner kring jakttiders utformning.

Flyttande fåglar som gäss och änder är också under luppen i ett internationellt perspektiv. Ett tydligt exempel på detta var den senaste jakttidsrevisionen där internationella avtal spelade en stor roll. Begränsningar i jakttider bygger ofta på en osäkerhet kring hur stor betydelse jakten kan tänkas ha på populationen. Ofta tål fågelpopulationer ett högt jakttryck på ungfåglar utan att det på verkar tillväxten, medan avskjutning av vuxna fåglar ger större effekt. Beroende på om förvaltningen vill öka jaktens påverkan på en population t.ex. vissa gåsarter, eller minska jaktens betydelse för stammen, t.ex. ejder, kan man delvis styra jaktuttaget baserat på åldersfördelningen hos skjutna fåglar.

Genom att samla in vingar får man reda på bland annat ålder hos skjutna fåglar. Jägareförbunden i Europa kommer samarbeta på olika sätt kring vinginsamling i respektive land. Gemensamt för dessa jägarorganisationer är att man gemensamt identifierat vinginsamling som en långsiktig investering för framtidens fågeljakt.

Fört mer info eller om du vill bidra med vingar kontakta:

Projektledare
Thomas Ohlsson
010-584 79 58
Thomas.ohlsson@jagareforbundet.se

INSTRUKTION VINGINSAMLING

vinginsamling_instruktion.jpg

Tillbaka till överblick