Staten finansierar projekt i Norrbotten som kan komma att hota en välfungerande fjälljakt. - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundet menar att det är viktigt att det blir en klok lösning som håller över tid när det gäller jakten på statens mark i fjällområdet. En lösning som gäller för alla jägare i Sverige. Foto: Christer Wångenberg / Mostphotos

Staten finansierar projekt i Norrbotten som kan komma att hota en välfungerande fjälljakt.

I dagarna har media i Norrbotten och Svenskjakt.se meddelat att Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten finansierar ett projekt med syfte att ta fram former för lokal förvaltning av småviltjakten och fisket ovan odlingsgränsen inom Arjeplogs kommun i Norrbotten. Svenska Jägareförbundet anser att detta både är olyckligt och märkligt.

Birgitta Isaksson, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten. Foto: Lars-Henrik Andersson

2021-02-26

Projektet har initierats av några samebyar som anser att Girjasdomens principer ska gälla även på deras renbetesområden ovan odlingsgränsen.

- Detta innebär i princip att staten finansierar ett projekt som kan förekomma och försvåra genomförandet av den översyn av rennäringslagstiftningen som regeringen beslutat om. Det vettiga och rimliga hade varit att Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Norrbotten hade avslagit ansökan om medel till projektet med hänvisning till den ovan nämnda översynen, säger Torbjörn Larsson förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet.

Förra året meddelade Högsta domstolen dom i målet mellan Girjas sameby och svenska staten. Domslutet innebar att det är samebyn och inte staten som har rätt att upplåta småviltjakt och fiske på statens marker inom samebyn. Domslutet kom som en överraskning för många, inklusive Svenska Jägareförbundet, men trots det så finns ingen tvekan om att Jägareförbundet respekterar domstolens beslut.  

- Däremot så anser vi att det är olyckligt att olika parter nu på olika sätt övertolkar Högsta domstolens dom, säger Torbjörn Larsson. Domstolen fastställde att domen endast gällde Girjas samebys året-runt marker och att Girjas sameby inte har någon ensamrätt till småviltjakten och fisket utan enbart en bättre rätt än staten. Det vill säga att det kan finnas andra parter som har en liknande eller större rätt till småviltjakten och fisket inom området, fortsätter Larsson. 

Som en följd av Girjasdomen beslutade regeringen i somras att göra en översyn av hela rennäringslagstiftningen. Ännu finns inget färdigt direktiv för den kommande översynen och det har inte heller meddelats vem som kommer att leda översynen. Jägareförbundet ser det som positivt att översynen kommer till stånd och hoppas att arbetet startas upp inom kort. Förhoppningsvis kommer översynen bland annat klargöra hur den långsiktiga förvaltningen av jakten och fisket på statens marker ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska bedrivas. 

Svenska Jägareförbundets uppmaning till myndigheter med koppling till småviltjakten och fisket på statens marker i fjällområdet är att nu föra dialog och samverka och inte söka lokala lösningar som riskerar att öka konflikterna mellan olika intressegrupper och som dessutom kan försvåra för lösningar som kan återställa lugnet i våra fjällområden. 

Birgitta Isaksson är ordförande i Jägareförbundet Norrbotten .

- Det är viktigt att vi får en klok lösning som håller över tid när det gäller jakten på statens mark i fjällområdet. En lösning som gäller för alla jägare i Sverige, betonar Isaksson. 

Svenska Jägareförbundets målsättning för den svenska fjälljakten är alltjämt att statens marker i våra fjällområden ska kunna nyttjas för småviltjakt och fiske på lika villkor av alla som bor i Sverige. Slutligen är det Svenska Jägareförbundets förhoppning att regeringen snarast tillser att arbetet med en översyn av rennäringslagstiftningen påbörjas.  

https://svenskjakt.se/start/nyhet/region-norrbotten-delar-ut-skattepengar-for-att-utreda-fjalljakten/

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick