Flera framgångar i förbundets remissvar om jaktmedel - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Magnus Rydholm

Flera framgångar i förbundets remissvar om jaktmedel

Jägareförbundet har nu skickat in sina synpunkter på Naturvårdsverkets förslag som handlar om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt.
– Två framgångar för Svenska Jägareförbundet är att blyfri ammunition till 6,5x55 kan bli tillåtet i klass 1 och att säl kan få jagas med klass 2-vapen, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

2021-04-29

Föreskriften har varit på remiss tidigare, men har nu omarbetats. Det finns fortfarande ett par otydligheter och några mindre bra förslag, men majoriteten upplevs som positivt. Rådjur föreslås få jagas med slugs, förslag om andjakt med klass 4, säljakt med klass 2, blyfria kulor till klass 1 med 6,5x55 och annat som förbundet arbetat hårt för senaste åren finns med.

– En framgång för förbundet är Naturvårdsverkets förslag om att möjliggöra användandet av blyfri ammunition i klass 1 för 6,5x55, något vi arbetat för länge. Totalt rör det sig om ungefär 127 000 jaktvapen som nu kommer att klara en framtida övergång till blyfri ammunition, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

Men det finns även förslag som förbundet motsätter sig, bland annat samtliga förändringar som motiveras av förändringar i EU:s vapendirektiv.
 – Tilläggsdirektivet har ännu inte implementerats av Sveriges riksdag och implementering måste ske via vapenlagstiftningen och inte jaktlagstiftningen. Dessutom kan inte ett slopande av övergångsbestämmelserna i förskriften motiveras med EU:s vapendirektiv, säger Ola Wälimaa.

 Naturvårdsverkets förslag att nattsikte tillåts vid skyddsjakt på hjort, kan skapa förvirring. Eftersom skyddsjakt på hjort på natten först måste beviljas av Länsstyrelsen.

 – Föreskriften förleder annars läsaren att tro att det är tillåtet utan tillstånd och kan hamna i en situation att man begår lagbrott utan att förstå det, säger Ola Wälimaa.


 – Förbundet avstyrker alltså förslaget att tillåta nattriktmedel vid skyddsjakt på hjort utan tillstånd. Förslaget blir vilseledande då nattjakt på hjort – som sådant – inte är tillåtet utan tillstånd från länsstyrelsen. Istället bör tillstånd till vanlig belysning samtidigt utfärdas av länsstyrelserna när tillstånd ges för just nattjakt vilket är möjligt enligt dagens lagstiftning. Något behov av författningsändringar föreligger således inte, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

När det gäller kapitlet om jakt med pil och båge, har Naturvårdsverket föreslagit att det ska utgå, men det motsätter sig Svenska Jägareförbundet.

 – Förbundet vidhåller sitt tidigare ingivna förslag om jakt med pil och båge och hemställer om att positivt beslut i ärendet tas. I en medlemsorganisation är de motioner våra medlemmar driver igenom det som ska styra vårt arbete, här finns bågjakt med, säger Ola Wälimaa.

 

Fler delar i remissvaret:

  • Förbundet tillstyrker förslaget om att flytta sälar från klass 1 till klass 2 i enlighet med vad som framförts tidigare.
  • Förbundet tillstyrker att and med flera fågelarter förs till klass 4 i enlighet med vad som framförts tidigare.
  • Förbundet tillstyrker att kraven på utseende och ursprung tas bort för halvautomatiska kulgevär i enlighet med vad som framförts tidigare.
  • Förbundet avstyrker förslaget att reglera vapentillbehör och eftersök i föreskriften i dess nuvarande form. Föreskriftens innebörd är inte tydlig för envar och kan lätt missförstås och måste kompletteras.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick