Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Oscar Lindvall

Cesium i vildsvin undersöks

Nu genomför svenska myndigheter omfattande undersökningar av förekomsten av cesium hos vildsvin, med stöd av Svenska Jägareförbundet.

2013-04-23

Efter Tjernobylolyckan 1986 föll radioaktiva partiklar ned med regnet över delar av östra Svealand, samt delar av södra och mellersta Norrland. De följande åren diskuterades cesiumhalten i älg, rådjur, ren och fisk flitigt. Många jägare från de berörda områdena lämnade in prover för att testa vilt skjutet på deras jaktmarker.

Den biologiska halveringstiden i vilt, dvs den tid det tar för hälften av strålningen att försvinna, har uppmätts till 16 år av Strålskyddsmyndigheten. Fram till nyligen har därmed inte frågan känts så aktuell längre. Nu har dock en pilotstudie visat att vildsvin från nedfallsområdet ibland fortfarande uppvisar alltför höga nivåer av cesium.

SLU, SVA, Livsmedelsverket och Strålskyddsmyndigheten genomför därför nu ett gemensamt projekt för att undersöka förekomsten av cesium hos vildsvin. Svenska Jägareförbundet bistår med insamling av material och kompetens om jakt.

Både hos annat vilt och hos vildsvin har man sett att halterna kan variera kraftigt mellan olika individer från samma område. Därmed behövs det prover från ett antal individer för att kunna säga något om cesiumhalten i populationen. Vildsvinen exponeras troligen framför allt för cesium under de delar av året då de bökar efter föda i jorden över stora områden. Utfodring minskar sannolikt exponeringen.

Inom projektet samlas prover in under hela det kommande året från ett antal platser inom och utanför nedfallsområdet. På det sättet kommer det både vara möjligt att mäta geografiska skillnader, och eventuella skillnader i när på året halterna är högst.

Proverna från den pilotundersökning som genomfördes i Uppland och Västmanland uppvisade i några fall så höga halter cesium att man enligt Livsmedelsverkets riktlinjer bör begränsa intaget av vildsvinskött från de individerna. Svenska Jägareförbundet anser att det är av största vikt att vi får fram en mer komplett kunskap om cesiumhalten i vildsvin från nedfallsområdet. Både för att slå vakt om folkhälsan, och för att få en god vildsvinsförvaltning till stånd.

Provtagningen inleddes i samband med att det åter blev tillåtet att fälla vuxna vildsvin 16/4.

Här kan du finna mer information om cesium i viltkött från Livsmedelsverket och Strålskyddsmyndigheten.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick