Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Ökat jakttryck är vad som reglerar populationen och minskar skadorna. Foto: Fredrik Widemo

Jaga mer vildsvin!

Under torsdagens vildsvinsseminarium presenterade förbundets tjänstemän nya data på avskjutning och attityder till vildsvin. Samtidigt sammanfattades den vetenskapliga litteraturen. Resultaten skall nu omsättas i praktisk förvaltning. Samverkan för att åstadkomma ökat jakttryck är vägen till framgång i områden med problem.

2013-08-25

Jonas Kindberg visade under seminariet att avskjutningen av vildsvin förra året för första gången motsvarade avskjutningen av älg. Den totala stammen uppgår uppskattningsvis idag till 175 000 vildsvin, vilket dock är betydligt mindre än antalet älgar. Vi skjuter alltså en betydligt större andel av vildsvinsstammen, vilket är nödvändigt för att balansera vildsvinets stora potentiella populationstillväxt. Vildsvinet sprider sig på bred front med en hastighet av c:a 5 km per år, och om tio år kan vi förvänta oss att ha en etablerad population i hela Götaland och Svealand, samt delar av Nedre Norrland.

Fredrik Widemo redogjorde för jämförelser av attityder till vildsvinsstammens storlek hos jägare och lantbrukare. Graden av etablering är helt avgörande för attityderna till vildsvinen för bägge grupperna. När jägarna anser att man har en etablerad stam anser mer än 40 % att det finns för många vildsvin och ungefär lika många anser att stammen är lagom stor. En betydligt mindre andel av jägarna vill fortfarande ha fler vildsvin. Jägarkåren är alltså kluven i sin inställning till vildsvinen, när stammen väl är etablerad. Innan man har en etablerad stam vill dock en stor majoritet ha fler vildsvin. Lantbrukarna är däremot allt annat än kluvna; när man uppfattar att stammen är etablerad anser 93 % att stammen är för stor.

Göran Bergqvist sammanfattade den vetenskapliga litteraturen på vildsvinsförvaltning. Det finns inget entydigt stöd för tesen att utfodring ökar reproduktionen; vissa studier visar att så är fallet, medan andra inte gör det. Frågan är dock mycket svår att studera. Det finns inte heller något entydigt mönster att avledande utfodring minskar skadorna, även om en del studier visar att så är fallet. Ett genomgående mönster är däremot att högre jakttryck både begränsar populationstillväxten och minskar skadorna.

Sammantaget kan man säga att nya områden kommer att få hantera de konflikter som en vildsvinsetablering kan innebära framöver. För att nå en fungerande förvaltning är det nödvändigt med samverkan både inom intressentgrupper och mellan olika aktörer. Kompromissvilja kommer helt enkelt att vara A och O. Aktörerna måste samtidigt erkänna vildsvinet som en värdefull resurs, och medge att skadenivån är för hög på många håll där man har en etablerad stam.

Det inger dock hopp att vad som förefaller vara den bästa strategin för att minska skadorna är att jaga mer. Det ligger rimligen såväl i de flesta jägarnas som i lantbrukarnas intresse.

Resultaten från Fokusprojekt Vildsvin kommer att presenteras i rapportform under hösten.

Det går att titta föredragen från seminariet här.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick