Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Göran Silfverling från Skogsstyrelsen beskriver myndighetens arbete med foderprognoser. Foto: Fredrik Widemo.

Göran Silfverling från Skogsstyrelsen beskriver myndighetens arbete med foderprognoser. Foto: Fredrik Widemo.

Lokalt samarbete om foderförvaltning

Svenska Jägareförbundet och Skogsstyrelsen har påbörjat ett lokalt och regionalt samarbete om naturvårdsåtgärder och förvaltning av foder. Den 12/4 anordnades en inledande skogsdag på Öster Malma i Södermanland. Nu planeras liknande dagar i andra län.

2013-04-16

Göran Silfvander och Magnus Boström från Skogsstyrelsen berättade för mer än 30 skogsägare om foderprognoser och vilka möjligheter som finns att söka bidrag för åtgärder. Fredrik Widemo och Anders Broby från Svenska Jägareförbundet tog därefter vid med information om hur man kan skapa foder och undvika skador av vilt på växande skog.

Skogsstyrelsen förvaltar medel från Landsbygdsprogrammet inom ramen för programmet Skogens mångfald. Här kan markägare söka ersättning för att gynna vilt och övrig biologisk mångfald, eller för att bevara olika former av kulturvärden i skogen. Exempelvis kan man få stöd för att sköta skogsbryn, frihugga ekar eller täppa igen gamla skogsdiken. Många av åtgärderna har direkta kopplingar till viltvården.

Fredrik Widemo från Jägareförbundet beskriver hur man kan minska skogsskadorna.

Både natur- och viltvård strävar efter att skapa flerskiktade lövmiljöer och rika fält- och buskskikt. Därmed skapas goda förutsättningar för viltet, samtidigt som skador på växande skog kan begränsas. Detta är en central del inom den nya älgförvaltningen; inom en ekosystembaserad förvaltning måste både älgstamen och fodret förvaltas aktivt. Är betestrycket för högt så ska det enligt Jägareförbundets  åsikt följaktligen sänkas genom att man både skapar mer foder och anpassar älgstammens storlek och sammansättning. På så vis kan man dessutom få man dessutom acceptans från både jägare och skogsbruket för förvaltningen.

Motsvarande skogsdagar hålls i närtid i Stockholms län, Uppsala län, i Västmanland och i Örebro. Uppgifter om tid och plats kan du finna under de regionala delarna av Skogsstyrelsens hemsida.

Anders Broby från Jägareförbundet informerar om röjning och foderutbud. Foto: Fredrik Widemo.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick