Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Niklas Liljebäck

Viltvårdsfonden finansierar forskning om gäss och viltinventering

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om vilka forskningsprojekt som ska finansieras av Viltvårdsfonden 2017. De nya projekten ska bland annat ge kunskap om förvaltning av de snabbt växande gåsstammarna, samt utveckla och testa inventeringsmetoder som omfattar en rad olika viltarter.

2017-02-08

I Naturvårdsverkets årliga utlysning av forskningsmedel ur Viltvårdsfonden finns riktlinjer för ämnen som ska prioriteras, däribland Flerartsförvaltning och Verktyg för viltförvaltning. Flera av de projekt som beviljats finansiering 2017 har en sådan inriktning.

Idag finns nio gåsarter i Sverige. Några av dem har ökat kraftigt de senaste årtiondena, medan andra är hotade. Det gör att förvaltningsproblematiken skiljer sig mellan arterna. Dessutom kompliceras förvaltningen av att gässen flyttar långa sträckor, vilket gör att flera länder påverkas. Det nya projektet ska bedriva forskning i olika delar av Sverige – i Skåne, Närke och Västerbotten – och samarbeta med en del andra länder. Projektet ska bland annat undersöka vilka skadereducerande metoder som kan fungera i jordbrukslandskapet.

Två projekt rör utveckling av metoder för viltinventering. Det ena ska kvalitetssäkra metoder för inventering med kameraövervakning genom att jämföra med andra inventeringsdata för mellanstora och stora däggdjur. Kamerabaserade metoder kan bli viktiga i framtiden om vintrarna blir mer snöfattiga och snöspårning inte längre fungerar. Det andra projektet ska vidareutveckla en genetisk metod för att artbestämma klövvilt genom att använda saliv, spillning och hår. 

Under 2016 konstaterades för första gången den nordamerikanska hjortsjukdomen CWD i Europa. Sjukdomen är smittsam och dödlig. Hittills har fem fall bekräftats i Norge, varav några nära den svenska gränsen. Ett projekt ska göra en kunskapssammanställning om CWD med fokus på vilka de möjliga effekterna i Sverige skulle kunna bli.

Slutligen ska ett projekt undersöka hur väl utsatta gräsänder klarar sig jämfört med vilda änder, och om de våtmarker som skapas för utsättning av änder påverkar den biologiska mångfalden.  

Alla aktiva jägare i Sverige betalar en årlig viltvårdsavgift som går till Viltvårdsfonden. Pengarna i fonden förvaltas av Kammarkollegiet och ska användas till verksamhet som rör jakt, viltförvaltning och naturvård. Organisationer och myndigheter kan söka bidrag ur fonden och regeringen beslutar vad som ska finansieras. Naturvårdsverket får bland annat medel för att bedriva ett viltforskningsprogram för forskning som kan bidra till en hållbar viltförvaltning. Svenska Jägareförbundet är en annan stor mottagare av medel ur fonden.

Läs mer om de nya forskningsprojekten på Naturvårdsverkets hemsida här

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick