Svenska Jägareförbundet

Meny

Kommunikation

Förbundet utför en stor kommunikationsinsats vad gäller viltolyckor. Nedan listas aktiviteter inom detta område.

Foto: Martin Källberg

Fysiska möten

Förbundet representeras på mässor, vid köpcentra och andra stora mötesplatser för att informera allmänheten om viltolyckor och Nationella Viltolycksrådet.

Massmedia

Viltolycksproblematiken röner en hel del intresse i press, tv och radio. Förbundets representanter ställer upp och svarar på massmedias frågor från riks- till lokal nivå.

Webben

Aktuella frågor inom området kommuniceras på denna webb genom följande sidor: nyhetslistning, eftersök och vilt och trafik.

Sociala medier

Förbundet nyttjar sociala medier för att snabbt nå ut med viktig information till många människor. 

Digitalt nyhetsbrev

I Förbundets digitala nyhetsbrev rapporterar vi flitigt från verksamheten.

Seminarier och webbinarier

Förbundet anordnar seminarium för att gynna en god utveckling av kunskap om och attityd till eftersök. Dessa seminarium har också gjorts tillgängliga för alla NVR-uppdragstagare genom webben.

Telefon och mail

Förbundet har via telefon och mail en mängd kontakter och besvarar en mängd frågor inom området. Dessa kontakter är med såväl allmänhet som samarbetsparter inom Nationella Viltolycksrådet.

Video

Förbundet har tagit fram och fört ut en informationsfilm riktad till allmänheten. Syftet är att informera om hur man ska agera och vad som händer om man råkar ut för en viltolycka. 

Möten inom Nationella viltolycksrådet

Möten med parterna inom Nationella Viltolycksrådet sker regelbundet både på läns- och nationell nivå. Förbundet är väl representerat på dessa möten.

Nationella Viltolycksrådets årliga seminarium

Här är alltid förbundet väl representerat från länsnivå och nationell nivå. 

Regionala och lokala möten med polis och jägare

Årligen arrangerar förbundet, tillsammans med Polismyndigheten, möten för Nationella Viltolycksrådets lokala samordnare, eftersöksjägare och kontaktpersoner. Detta sörjer för att organisationen inom varje län är välinformerad.  

Övriga informationskanaler:

  • Medlemstidningen Svensk Jakt rapporterar löpande om aktuella frågor inom området.
  • Foldrar för informationsspridning är förbundet delaktig i att arbeta fram inom Nationella Viltolycksrådet.
  • Läroböcker för Körskolan lämnar förbundet synpunkter på vad gäller innehållet.  
  • Pressmeddelanden sänds ut när vi vill uppmärksamma något på området.

2015-11-16 2024-01-29