Svenska Jägareförbundet

Meny

P

Parabel

En jämn bågkurva. I lufttomt rum men under påverkan av jordens dragningskraft, skulle en snett uppåt utskjuten projektil beskriva en parabelbana. Se kulbana.

Paradox-borrning

Ett slätborrat lopp för hagel försågs i en kort del närmast mynningen med spiralräffling, för att loppet skulle bli lämpligt för både hagel och kula. Gammal metod, förekommer inte numer.

Parallax

Vinkeln mellan två mot samma punkt sammanlöpande, inte parallella, linjer. Parallax i ett kikarsikte yttrar sig praktiskt så att riktmedlet förflyttar sig i förhållande till riktpunkten, om ögat förflyttas vid okularlinsen. Parallaxen kan justeras bort inom de distanser som är realistiska för användningen. Sådan justering görs vid tillverkningen.

Patron

Enhetsladdning med hylsa som ytterhölje för skjutvapen.

Patronförare

Det fjäderupphängda bleck som bär och lyfter patronerna i magasin till repeterstudsare med cylindermekanism.

Patronförarfjäder

Fjädern som bär upp patronföraren, se detta ord.

Patronhylsa

Se hylsa.

Patronläge

Utrymmet före loppet, där patronen ligger vid avfyring. Kräver hos kulvapen mycket noggrann passning till patronen. Hos hagelvapnet är toleranserna större. Se headspace.

Patronlägeslängd

Hagelvapen borras med olika längder på patronlägena. Det är viktigt att man inte använder en patron med större hylslängd än patronlägets längd. Exempelvis en 70 mm patron bör inte skjutas i ett vapen med 65 mm patronläge. En kortare patron kan däremot utan olägenhet skjutas i ett längre patronläge.

Pipa

Vapendelen i vilken loppet är borrat. I dagligt tal hopblandas ofta begreppen pipa och lopp.

Pipklackar

Hos många brytvapen. Klackar på pipornas undersidor, i vars urfrästa spår vapnets låsklacka reglar vid stängning. Se låsning.

Piplängd

Piplängden hos ett vapen har betydelse för skottets utveckling, gastrycket och därmed projektilens eller hagelladdningens utgångshastighet. Inom de praktiska gränser som gäller för jaktvapen har dock skillnader i piplängd en ganska liten betydelse. Hos kulvapen brukar man räkna med att en förkortning av piplängden, fortfarande inom rimliga gränser, innebär i genomsnitt två meter per sekund i lägre utgångshastighet per centimeter kortad piplängd.

Piprekyl

Ett system för automatisk omladdning. Pipan går bakåt av rekylen, och rörelsen överföres till mekanismen för omladdning. Jämför med gasomladdare.

Pipsvängningar

De vibrationer hos pipan under skottets utveckling i vapnet som direkt inverkar på träffläget. Oförändrade förhållanden ger samma pipsvängningar och därmed samma träffläge. Ändring av exempelvis kulvikt, utgångshastighet, stödets läge och hårdhet, pipans förhållande till stocken och piptemperatur, kan ge väsentligt andra pipsvängningar och därmed stor ändring av träffläget.

Piptid

Se lopptid.

Pipväljare

Liten tangent eller hävarm på vapen där samma avtryckare avfyrar två eller flera pipor. Pipväljarens läge avgör vilken av piporna som avfyras vid första trycket på avtryckaren.

Pistolgrepp

Det svängda och ofta nätskurna handgreppet på kolvhalsen. Numera praktiskt taget alltid hos studsare, mycket vanligt även hos hagelvapen. En kolv utan pistolgrepp benämns rak eller engelsk.

Pitch

Bakre kolvvinkeln. Inverkar i viss mån på ett hagelvapens träffläge i höjd vid snabba skott, dock inte i samma grad som kolvkammens höjd. Om ett vapen ställs intill en vägg med kolvkappan helt vilande mot golvet, och mynningskornet därvid tangerar väggen medan piporna i övrigt, liksom baskylen, inte når fram till väggen, säger man att vapnet har pitch upp. Är det i stället tvärtom, så att delen vid baskylen tangerar väggen, medan piporna lutar från, har vapnet pitch ner

Pluggning

Benämning på spärrande av ett vapens magasin eller patronläge, i det förra fallet för att reducera laddkapaciteten, i det andra för att göra vapnet obrukbart.

Plundring

Avlägsnande av inte skjutna patroner ur ett vapens magasin och patronläge.

PMB

Förkortning från tyskan, pistolkolv med kindstöd.

POB

Förkortning från tyskan, pistolkolv utan kindstöd.

Poly choke

Mynningstillsats på hagelvapen för omställbar trångborrning. Vid mynningen påskruvas en hylsa med öppna slitsar. Genom olika hård åtdragning av en utanpåliggande ring pressas slitsarna mer eller mindre ihop, vilket påverkar hylsans innerdiameter och därmed trångborrningseffekten. Se trångborrning.

Polygon-borrning

Spiralborrning av ett studsarlopp utan klart markerade bommar och räfflor. Loppets profil är i princip en månghörning med svagt markerade, rundade hörn. Profilen går i spiral, och projektilen tvingas in i samma rotation.

Post

Riktmedel hos ett kikarsikte. Riktmedlet består av en upprättstående stolpe, vanligen med stöd av en vågrät, tunn tråd.

Precessionsvinkel

en roterande projektilen är på grund av rotationen något snedställd i banan. Dess spets ligger utanför linjen för rörelseriktningen åt det håll varåt rotationen sker. Vinkeln för avvikelsen benämns precessionsvinkel.

Progressivt krut

Krut med dämpad förbränningshastighet. Motsatsen är offensivt krut, se detta ord.

Projektil

Kulskottets kula, hagelskottets hagel. Betyder i språklig mening ungefär kastad kropp.

Projektilbana

Se kulbana.

Projektilhastighet

Projektilens hastighet har, jämte dess vikt, avgörande betydelse för den energi (anslagsenergi) projektilen överför till det träffade målet. Hög projektilhastighet ger hög anslagsenergi. Mycket hög projektilhastighet ger dessutom bieffekter i form av en sönderslitande och i vissa fall chockframkallande tryckvåg. Projektilhastighet betecknas i ballistiska sammanställningar med bokstaven V. Tilläggssiffra anger på vilket avstånd från mynningen den angivna hastigheten gäller. V0 avser hastigheten vid mynningen, utgångshastigheten. Se anslagsenergi och kulvikt.

Projektilvikt

Se kulvikt.

Provstämpel

Eller kontrollstämpel. Stämplar på ett vapen, som visar att det godkänts vid vissa prov och kontroller. Eftersom olika länder har olika stämplar ger stämplarna god vägledning vid identifiering av vapen.

Pumpgevär

Se förstockspump.

Pumprepetermekanism

Se förstockspump.

Purdeylåsning

Även Purdeyregling. En extralåsning hos brytvapen. En längsgående tapp i baskylen manövreras med toplevern och reglar piporna i stängt läge genom att gå i låsläge över en klack vid pipornas bakplan. Se låsning.

Pärlkorn

Ett halvklotformigt korn, vanligen av silver- eller tennfärg.


2012-10-15 2012-11-06