Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Magnus Rydholm

Jakttider

Jakt ska ske inom de biologiska jakttidsramarna.

Dessa ramar grundas på när jakt inte märkbart påverkar föryngring eller överlevnad hos unga djur som förlorar sina föräldradjur eller när jakt bör undvikas på grund av brunstperioder eller andra omständigheter.
Jakttidsramarna anger de yttre gränserna för när varje art kan jagas. Av etiska skäl kan jakten begränsas och hållas kortare än vad de biologiska ramarna anger. Skyddsjakt på arter som kan regleras med vanlig jakt bör bara tillåtas när alla andra möjligheter att lösa problemen är uttömda eller när risken för stora skador är uppenbar. Svenska Jägareförbundet anser att det är bra med långa jakttider. Det innebär att jakten kan ske under lugna former och utspritt över tiden, vilket stör viltet mindre.


2017-10-12 2017-10-24