Svenska Jägareförbundet

Meny

För att viltets lokala situation ska kunna beaktas krävs samverkan mellan jägare, markägare, intresseorganisationer och samhället i övrigt. Foto: Mostphotos

Ansvarstagande och samverkan

Det är djurens villkor som ska vara styrande för jakten.

Eftersom Sverige är ett vidsträckt land med flera naturtyper skiljer sig förutsättningarna för viltet över landet, vilket medför att det krävs regionala anpassningar. Svenska Jägareförbundet anser att viltstammar ska förvaltas på lägsta möjliga geografiska nivå, det vill säga nära jägarna. För att viltets lokala situation ska kunna beaktas krävs därför samverkan mellan jägare, markägare, intresseorganisationer och samhället i övrigt.

För att skapa ansvarskänsla och delaktighet hos jägarna måste de ha medbestämmande i viltförvaltningen. Jägaren har sedan ett ansvar för att jakten sköts inom lagen, på ett klokt, hållbart, säkert och etiskt sätt.


2017-10-12 2022-09-06