Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Storleken på stammen i Halland har stått still under några år, men avskjutningen ökade med 40 procent under 2017/18, vilket tyder på att stammen ökat och lokalt kan det medföra stora problem. Det är mycket randiga kultingar i markerna vilket gör att man får vara extra uppmärksam under jakten. Förande sugga är fredad men det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar och då gäller det att vara extra uppmärksam för att se om det finns dragna spenar. Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.

Många vallar och betesmarker har bökskador, även områden med bebyggelse skadas. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt. När det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.
Jakttrycket bör hållas högt, avskjutningen bör inriktas på yngre djur s.k. årsgrisar!
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.

I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt ”i skogen”. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem.

Stammens status
Stammen är ökande

Huvudföryngringsperiod
Feb-maj.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.

Kullstorlek:
Normala

Födotillgång
Mycket God. Gott om ekollon under hösten 2018.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Skadebilden på framförallt vallar ökar under hösten. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa nu och några månader framåt.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Fält med odlad gröda måste hållas under uppsikt. 

Rekommendation:
Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Håll jaktetiken högt, och var noga med att ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund, innan jakten börjar.

2019-01-24 2019-06-17