Så påverkas jakten av jakttidsförslaget - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Allmän jakt på kronhind är ett av många förslag i Naturvårdsverkets jakttidsförslag. Foto Mostphotos

Så påverkas jakten av jakttidsförslaget

Ett antal arter försvinner från jakttidtabellen. Några får bättre jakttider. Hur man än vrider och vänder så kommer Naturvårdsförslaget förslag till jakttider – om de blir verklighet – att påverka jägarna. Sammanfattningsvis, tyvärr mer ris en ros.


2020-06-22

Stort och smått. Högt och lågt. Bra och dåligt. Naturvårdsverkets förslag är omfattande och genomgripande. Ska man fånga alla delar tvingas man läsa det 283 sidor långa dokumentet. Men vi har försökt förenkla och peka ut några viktiga saker som skulle påverka jakten.
– Förslaget är så omfattande och innehåller många detaljer att det verkligen behövs en remissomgång. Nu har vi gjort en första snabbanalys och sett ett antal brister. En del saker hänger inte ihop. Jägarna ska exempelvis inte få jaga ejder eftersom stammen minskar. Samtidigt vingklipps jägarna från att skjuta kråkfågel och trutar som tar ejderungar, säger riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné.
Därför anser förbundet att regeringen behöver ge de parter som påverkas både tid och möjlighet att kommentera de brister som finns.
– Då får regeringen ett bra underlag när de ska göra avvägningar kring hur förslagen påverkar jakten, viltet och viltvården samt de olika samhällsintressena, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.


Sammanfattning i korthet:
• En samordning av tiderna när man får släppa hund efter klövvilt har gjorts.
• Det finns möjlighet för länsstyrelserna i norra delarna att besluta om brunstuppehåll för älg.
• Jakttider för en del andfåglar utökas och harmoniseras.
• Förlängd toppjakt på orr- och tjädertupp
• Förlängd jakttid på rapphöna
• Ett fast startdatum för älg (Ett datum för de län som har september jakt och ett för de andra länen).
• Vildsvinsugga som åtföljs av kultingar är fortsatt fredad.
• Vissa lättnader i skyddsjakt på skarv, trana, sångsvan och vissa gäss
• Skogshare får fortsatt jagas. Jakttiden med fälthare harmonieras.
• Licensjakt på knubbsäl möjliggörs
• Snatterand tillåtsför jakt
• Förlängd ripjakt
• Förlängd jakttid på gäss
• Begränsning i skyddsjaktsmöjligheterna på älg i gröda
• Allmän jakttid på kronhind föreslås
• Flera arter tas bort helt som jaktbara: Kricka, Bläsand, Sädgås, Alfågel, Småskrak, Ejder, Havstrut, Gråtrut
• Järpe försvinner från jakttabellen i Götaland.
• Möjligheterna till predatorkontroll som ett instrument i naturvårdsarbetet minskar.
• Kortad jakttid på kråka, kaja, skata
• Utökning av skyddsjakt istället för allmän jakttid.
• Utökning av skyddsjakt på dov och kron, fast i vidare formuleringar.
• Rödlistan har fått för stort genomslag på felaktiga grunder.
• Kortat hundjakten på grävling med 3 veckor i augusti.
• Avslutar rävjakten med hund sista februari
• Vårbockjakt införs över hela landet, utom i Jämtland och Norrbotten.
• Inga förslag om jakt på ekorre eller hermelin
• Förlängd rådjursjakt i februari på get och kid (som smygjakt)
• Skogsmård tidigare jaktstart i södra Sverige

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick