Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2022

Vi är inne i vintermånaderna och hundjakten är nu slut. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador.

Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på Vildsvinshjälp.

Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.

Observera att vuxna vildsvin nu är fredade från 1 februari till och med den 31 mars och det är endast årsgris som är lovlig
Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något minskande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden har varit februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året.
Det rapporteras om att det är en del nyfödda kultingar på sina håll inom länet!

Kullstorlek:
Medel.

Födotillgång
Tillgången är god.

Klimat:
Gynnsamt, vid större snödjup så förändras vildsvinens rörelsemönster!

Skadebild:
Det är risk för skador främst på vallar och betesmarker, även trädgårdar med fallfrukt och annan föda är av intresse för vildsvinen.

Prognos 
Nu när vi är inne i vintermånaderna så är det vallar, betesmarker som är mest drabbade. Efter skörd så koncentreras vildsvinen till skogsområden.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin, dessa områden är framförallt vallar och betesmarker. Ha en intensiv jakt i anslutning till samhällen och städer, allt för att vildsvinen inte skall söka sig in i urbana miljöer i jakten på föda.

2022-02-03 2022-02-03