Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2022

Vi är inne i vintermånaderna och jakten pågår för fullt, det har kommit mycket snö på vissa ställen inom länet vilket kan innebära att vildsvinen söker föda på andra ställen än normalt.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på vildsvinshjalp.nu   

Man bör vara väldigt uppmärksam under löshundsjakten då det som vanligt kan förekomma nyfödda kultingar i markerna. En grundregel är att aldrig skjuta på den första och största i flocken!

Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.
Det är mycket gott om föda i naturen för vildsvinen och klimatet är relativt gynnsamt.
Alla vildsvinen lovliga förutom sugga som åtföljs av kultingar, var väldigt uppmärksam på dragna spenar.
Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något minskande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden har varit februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Det rapporteras om att det är en del nyfödda kultingar på sina håll inom länet!

Kullstorlek:
Medel.

Födotillgång
Tillgången är mycket god, på många platser är det väldigt gott om ekollon.

Klimat:
Gynnsamt, vid större snödjup så förändras vildsvinens rörelsemönster!

Skadebild:
Det är risk för skador främst på vallar och betesmarker, även trädgårdar med fallfrukt och annan föda är av intresse för vildsvinen.

Prognos 
Nu när vi är inne i vintermånaderna så är det vallar, betesmarker som är mest drabbade. Efter skörd så koncentreras vildsvinen till skogsområden.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin, dessa områden är framförallt vallar och betesmarker. Ha en intensiv jakt i anslutning till samhällen och städer, allt för att vildsvinen inte skall söka sig in i urbana miljöer i jakten på föda.

Inrikta jakten på unga vildsvin, kombinera hundjakt och åteljakt.
Inrikta jakten på unga vildsvin, framförallt gyltor!

2022-02-03 2022-02-03