Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2022

Från och med april så är alla vildsvin utom kultingförande sugga lovliga. Vildsvinen är etablerade i princip i hela länet, även om det varierar stort mellan olika områden.

Stammens status:
Stabil till något ökande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Det rapporteras om att det är färre kultingar än vanligt vid denna tiden på året.

Kullstorlek:
Medel.

Födotillgång
Tillgången är god.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Det är risk för skador främst på vallar och betesmarker, även trädgårdar med fallfrukt och annan föda är av intresse för vildsvinen.

Prognos
Viktig att brukare tidigt meddelar jägare när vildsvin uppträder i spannmål, nysådd, vall eller betesmark detta för att förhindra stora skador.

Rekommendation
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Vak- och åteljakt i tidigt skede är en åtgärd som kan skapa bra skrämseleffekt och att reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av begärliga grödor eller trafikerade områden. Ha en intensiv jakt i anslutning till samhällen och städer, allt för att vildsvinen inte skall söka sig in i urbana miljöer i jakten på föda.

2022-08-30 2022-08-30