Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

Föryngringsperioden är i gång och årets första kultingar har fötts. Inrikta jakten helt på årsgrisar/brungrisar som uppehåller sig vid skadekänslig mark. Vildsvinsstammen i länet verkar ha stabiliserats även om stora lokala variationer förekommer. Statistiken visar att avskjutningen legat tämligen konstant, drygt 5000 vildsvin fällda årligen, de senaste tre säsongerna. På vissa håll har skadorna orsakade av vildsvin varit omfattande, men i länet som helhet är problemen förhållandevis små.

Stammens status
Stammen är stabil.

Huvudföryngringsperiod

Feb-maj.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 


Kullstorlek:

Normala


Födotillgång

God. 


Klimat:

Gynnsamt. 


Skadebild:

Skadebilden på framförallt vallar ökar nu under våren. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.


Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

När kylan släpper kommer de då fuktiga vallarna och andra gräsmarker bli mycket attraktiva för vildsvinen. 


Rekommendation:

I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt "i skogen". Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Håll jaktetiken högt, och var noga med att ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund, innan jakten börjar.

Färg på kartan: Grön

2018-04-10 2019-06-17