Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Sommarens torka och värme har inneburit att skador på vallar och andra gräsmarker varit mindre än normalt. Vildsvinen har inte förorsakat stora skador i vallarna, undantag fins. Där man odlar majs så är det naturligt att vildsvinen flyttar in dessa fält när spannmålen är skördad, var uppmärksam på skador. Då det nu blir mindre föda efter att spannmålen är skördad kan det innebära att skadorna koncentreras till områden där föda och vatten finns. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt på sina fält, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Viktigt är att det inte bedrivs någon jakt i skogen under denna del av året, här skall det vara lugn och ro så att vildsvinen uppehåller sig här.

Stammens status
Stammen är stabil.

Huvudföryngringsperiod

Feb-maj.

Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 


Kullstorlek:

Normala


Födotillgång

God. 


Klimat:

Gynnsamt.


Skadebild:

Skadebilden på framförallt vallar ökar under våren. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker och i spannmålen, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa nu och några månader framåt.


Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Fält med odlad gröda måste hållas under uppsikt.

Rekommendation:

I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt "i skogen". Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Håll jaktetiken högt, och var noga med att ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund, innan jakten börjar.

Färg på kartan: Grön

2018-08-22 2019-06-17