Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Stammen ökar och problem på många håll. Inte så mycket jordbruksskador (ännu) men stora skador inom detaljplane-område framförallt i trakterna kring Kungsbacka. Svårt att komma till bukt med detta då förande sugga är fredad hela året och att alla vuxna vildsvin är fredade 16 februari – 15 april.
Jakttrycket måste hållas högt på yngre djur så kallade årsgrisar för att problemen inte ska bli ännu värre.

Jakten med hund är nu över för säsongen men det är fortfarande gott om vildsvin. Senaste höstens goda ollonår kommer med stor sannolikhet leda till att föryngringen nu i vår kommer gå bra för vildsvinen. Ett fortsatt högt jakttryck under våren är därför viktigt i områden med skadekänsliga marker. Förande sugga är alltid fredad och det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar kortare eller längre stunder och då gäller det att vara extra uppmärksam för att se om det finns dragna spenar så att inte dessa skjuts. Vuxna vildsvin är dessutom helt fredade från och med den 16 februari till den 15 april. Avskjutningen bör därför helt inriktas på yngre djur så kallade årsgrisar!

Många vallar och betesmarker har bökskador, även områden inom detaljplan, ffa i trakten kring Kungsbacka, har drabbats. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt och bästa sättet att skydda sina trädgårdar är att stängsla eftersom regelverket för jakt inom detaljplan gör det svårt att komma åt vildsvinen. När det uppkommer skador på jordbruksmark så behövs jakt på aktuellt fält för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.

 

Stammens status
Stammen är ökande

Huvudföryngringsperiod
Feb-maj.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 

Kullstorlek:
Normala

Födotillgång
Mycket God. Gott om ekollon under hösten 2018.

Klimat:
Gynnsamt. 

Skadebild:
Skadebilden på framförallt vallar ökar under hösten. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa nu och några månader framåt.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Fält med odlad gröda måste hållas under uppsikt.

Rekommendation:
I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt ”i skogen”. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem.  Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.
Håll jaktetiken högt, och var noga med att ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund, innan jakten börjar.

2019-03-12 2019-06-17