Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -19

Under sommaren är det jakt för att skydda skadekänsliga områden som gäller. Det är fortfarande randiga kultingar i markerna vilket gör att man får vara extra uppmärksam. Förande sugga är fredad men det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar och då gäller det att vara extra uppmärksam på buklinjen, detta för att se om det finns dragna spenar. Ingen jakt i skogen under sommarmånaderna, här skall det vara lugnt så vildsvinen uppehåller sig här och inte ute på fälten.

Många vallar och betesmarker har bökskador, under sommaren så är det vanligt att vildsvinen betar  gräs. Rapsfälten är från slutet av blomningen och fram till skörd populära för vildsvinen, det är extremt svårt att bedriva skyddsjakt i raps så det gäller att bevaka i anslutning till fälten.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.

Vid behov av hjälp för att förebygga eller begränsa skador av vildsvin så har Svenska Jägareförbundet nu lanserat vildsvinshjälp, här kan markägare med problem registrera sig samt jägare som vill hjälpa till med jakten. Man går in på www.vildsvinshjalp.nu för att få hjälp eller hjälpa till.
Jakttrycket bör hållas högt, avskjutningen bör inriktas på yngre djur s.k. årsgrisar och då framförallt hondjur!

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.
 
Stammens status:
Något ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden har varit intensiv från oktober.

Kullstorlek:
Medel till stora

Födotillgång
Födotillgången är god.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Det rapporteras mycket skador på vallar och betesmarker på sina håll, variationen är stor.
Från blomningen är avslutad till skörd är rapsfälten mycket attraktiva för vildsvinen, man skall även vara uppmärksam i potatis-, rågvete- och rågfälten då dessa erbjuder bra skydd och mat.          
                                                            
Prognos
Utifrån att det fötts mycket kultingar och att födotillgången är god så är det viktigt att ha ett högt jakttryck, framförallt på yngre hondjur.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vete, raps, rågvete, råg, potatis, vallar och betesmarker.
Ingen jakt i skogen under denna period då där skall vara lugnt, inrikta jakten till odlingslandskapet.
Inrikta jakten på unga vildsvin, framförallt hondjur. Högt jakttryck med hög etik rekommenderas!
2019-06-03 2019-09-04