Svenska Jägareförbundet

Meny

September -19

Skörden av spannmål och raps är avslutad vilket innebär att vildsvin flyttar från fält som skördats, detta innebär en stor rörlighet av vildsvins grupper. Det är mycket vanligt att vildsvinen etablerar sig i majsfält om det finns sådana, därav är det extra viktigt att vara uppmärksam på majsfälten. Denna del av året så kan även risk att potatis, vallar och betesmarker skadas, var uppmärksam.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt när det uppkommer skador, då behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.

Vid behov av hjälp för att förebygga eller begränsa skador av vildsvin så har Svenska Jägareförbundet lanserat vildsvinshjälp, här kan markägare med problem registrera sig samt jägare som vill hjälpa till med jakten. Man går in på www.vildsvinshjalp.nu för att få hjälp eller hjälpa till.

Jakttrycket bör hållas högt, avskjutningen bör inriktas på yngre djur s.k. årsgrisar och då framförallt hondjur!
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.
 
Stammens status:
Stabil till ökande.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden har varit utdragen under hela våren.

Kullstorlek:
Medel till stora.

Födotillgång
Födotillgången är mycket god.

Klimat:
Mycket gynnsamt.

Skadebild:
Det rapporteras mycket skador på sina håll, variationen är stor.
Nu när skörden av raps och spannmål är avslutad så är det stor rörlighet på vildsvinen. Det är vanligt att vildsvinen flyttar in i majsfälten där dessa erbjuds, var extra uppmärksamma.      
                                                                
Prognos
Utifrån att det fötts mycket kultingar och att födotillgången är god så är det viktigt att ha ett högt jakttryck, framförallt på yngre hondjur.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är majsfält, potatis, vallar och betesmarker.
Inrikta jakten på unga vildsvin, framförallt hondjur. Högt jakttryck med hög etik rekommenderas!
2019-09-04 2019-09-04