Svenska Jägareförbundet

Meny

Stammen minskar i Kalmar län. Foto: Mostphotos.

Augusti 2022

Det varma vädret gör att spannmålen mognar vilket gör att uppmärksamheten och insatserna måste öka. Spannmålen är hög och kräver stort ansvarstagande både jaktligt och etiskt av jägarna, inte minst under dygnets mörka timmar.

Absoluta merparten av avskjutningen ska inriktas på kulting och årsgrisar. Viktigt att vi stör vildsvinen på fälten och ge dem lugn och ro i skogsmarken, för bästa effekt på skadenivån. Det är ganska stor variation på stammen i länet.
Stammens status:
Stammen minskar i länet. Den höga avskjutningen jaktåret 19/20 har följts av fortsatt högt jakttryck under 20/21. Vildsvinsstammen i länet har fortfarande en låg medelålder vilket skapar fler problem i lantbruket än vad en äldre stam hade gjort.
Vi ser i avskjutningsstatistiken att vi fortsatt har en sned fördelning i vår avskjutning. Andelen galt är för hög i förhållande till övriga vildsvin och andelen kultingar och årsgrisar yngre än 12 månader är för låg jämfört med totalen.

Föryngringsperiod:
Rapporter om små randiga kultingar finns men merparten verkar vara födda april till maj. Varierar över länet.
Kullarnas storlek är normalstora eller något över det normala.

Födotillgång:
Tillgången på foder är fortsatt mycket god.

Klimatet:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vildsvinen söker till stor del föda på vallar och betesmarker. Detta innebär till viss del skador. Vildsvinen betar gärna gräs och klöver på vallarna. Spannmålen mognar och därmed ökar dragningskraften ytterligare. Det rapporteras om låga skadenivåer men det varierar mycket över länet.

Prognos:
Relativt lugnt i skrivandet stund. Att vildsvinen betar på vallen medför inga direkta skador och med tanke på stammens täthet kanske man inte behöver var så hårda på dem just där. I takt med att spannmålen mognar öka dragkraften mycket till dessa åkrar. Så där behöver vi lägga vår insats.
Rekommendation: Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 procent av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.
Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.
Fredningstiden på vuxna djur är slut men med tanke på att merparten av kultingarna är små och stammens utveckling behöver jakttrycket helt inriktas på kultingar och årsgrisar även under våren och sommaren.

Under hela växtperioden ska jakten läggas på produktionsåkrarna och inte på åtlarna. Åtlarna kan fungera som avledande foderplatser. Det är viktigt för att minska skadorna att låta vildsvinen vara ifred i skogen samtidigt som jakttrycket är högt på åkrarna.
Spannmålen är hög och de små vildsvinen är svåra att upptäcka. Vildsvin man med lätthet ser i spannmålen är inte skjutbara. För minskade skador och rejäl störning måste jakttrycket läggas på kultingar och årsgrisar i grupper av vildsvin.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!
Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

 

2022-08-09 2022-08-09