Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2022

Försommar och full grönska i naturen. Många suggor har fått eller är på gång att få sina kultingar och rapporter om nyfödda kultingar kommer från hela länet. Viktigt att vi stör vildsvinen på fälten och ge dem lugn och ro i skogsmarken, för bästa effekt på skadenivån.

Stammens status:
Stammen minska i länet. Den höga avskjutningen jaktåret 19/20 har följts av fortsatt högt jakttrycket under 20/21. Vildsvinsstammen i länet har fortfarande en låg medelålder vilket skapar fler problem i lantbruket än vad en äldre stam hade gjort. Vi ser i avskjutningsstatistiken att vi fortsatt har en sned fördelning i vår avskjutning. Andelen galt är för hög i förhållande till övriga vildsvin och andelen kultingar och årsgrisar yngre än 12 månader är för låg jämfört med totalen.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till juni med tyngdpunkt på mars-maj. Rapporter om nyfödda kultingar dyka upp på flera håll i länet.

Kullarnas storlek är normalstora med 4-6 kultingar.

Födotillgång:
Tillgången på foder är fortsatt mycket god.

Klimatet:
Gynnsamt. Fuktighet och nederbörd påverkar vildsvinens val av föda och det påverkar i sin tur var det kan uppstå skador.

Skadebild:
Vildsvinen söker till stor del föda på vallar och betesmarker. Detta innebär till viss del skador. Födosöket sker nu gärna på vallar, men alltefter som vallarna slås kan vildsvinen förändra sitt födosök. Var observanta och jaga vid behov vildsvinen där de gör skada.

Prognos:
Riktad jakt vid åkermarken där det behövs då vi kan vänta oss en fortsatt hög aktivitet vid känslig mark.

Rekommendation:
Samarbeta med lantbrukaren och lägg jakttrycket vid känslig gröda. Skjut grisar yngre än 12 månader. Dessa känns igen genom sin bruna pälsfärg. Detta skapar en bra skrämseleffekt på suggan och får vildsvinen att röra på sig. Det är viktigt att vi håller hårt på en hög jaktetik, se därför till att alltid ha ett väl inskjutet vapen, inskjutet med rätt ammunition, fullgott kulfång, ha god kännedom om marken du jagar vid samt ha alltid tillgång till en särskilt tränad eftersökshund innan jakten inleds.

Inrikta jakten mot årsgrisar, detta ger färre skador, då det skapas en skrämseleffekt på övriga gruppen och framför allt suggan som håller flocken borta från just detta fält. För att jakten ska få större effekt på skadenivån är det nödvändigt att fortsätta att öka medelåldern i stammen. Uppfattningen är att utvecklingen går åt rätt håll, men det är en bit kvar.

Sedan några år tillbaka har vi möjlighet att nyttja elektroniska bildförstärkare, termiska sikten och rörlig belysning vid jakt nattetid. Detta kan rätt utnyttjat vara en stor hjälp för jägaren men för den ovane jägare kan olyckan snabbt vara framme. Se därför till att du är väl inskjuten med ditt riktmedel och känner din jaktmark mycket väl innan du jagar med din nya utrustning. Vi har fått höra flera felskjutningar med termiska sikten de senaste åren och de är alla en för mycket. Håll mycket hårt på jaktetiken och säkerheten, även nattetid. Ta alltid ditt ansvar som följer de generösa regelverken.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten! Se även till att alltid ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund innan jakten börjar.

2022-06-01 2022-08-09