Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2022

Vintern har kommit och det med besked på många håll. Där marken är frusen minskar bökskadorna och föda söks ovan mark. Med snö och vinter ställs det stora ansvaret att jaga klokt eller ibland inte jaga alls med sina hundar. Det är mycket viktigt att vi tar hänsyn till viltet när snön, kylan och skaren ställer till det.

Stammens status:
Stammen upplevs minska i länet förutom sydöstra delen. Här upplevs stammen vara stabil och fortsatt tät. Den höga avskjutningen jaktåret 19/20 har följts av fortsatt högt jakttrycket under 20/21. Vildsvinsstammen i länet har fortfarande en låg medelålder vilket skapar fler problem i lantbruket än vad en äldre stam hade gjort. Vi ser i avskjutningsstatistiken att vi fortsatt har en sned fördelning i vår avskjutning. Andelen galt är för hög i förhållande till övriga vildsvin och andelen kultingar och årsgrisar yngre än 12 månader är för låg jämfört med totalen.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till juni med tyngdpunkt på mars-maj, men små kultingar upptäcks nära på året runt. Än så länge är rapporter om nyfödda kultingar få.

Kullarna väntas i år vara normalstora med 4-6 kultingar.

Födotillgång:
Tillgången på foder är fortsatt god.

Klimatet:
Snö och frusen mark begränsar vildsvinen i deras födosök. I övrigt är inte klimatet någon större begränsning för dem. Blir resten av vintern kall och frusen kommer det att påverka stammens kondition.

Skadebild:
Med snö och frusen mark minskar skadorna. Vildsvinen hittar mycket föda i skogen men dras till viss del fortsatt till odlade åkrar, vallar och betesmark.

Prognos:
Vi kan vänta oss en lugnare period. Riktad jakt vid åkermarken där det behövs. Snö, kyla och skare kan sätt stopp för jakten med hund.

Rekommendation:
Jakten med hund går mot sitt slut. Antalet skadade hundar har som förväntat ökat efter nyåret. Detta beror bland annat på att suggorna närmar sig födsel av sina kommande kultingar. I vissa delar kan det därför vara idé att avsluta hundjakten tidigare för att inte utsätta vildsvinen för onödig stress samt att inte utsätta våra hundar för onödiga skaderisker. Det är viktigt att vi håller hårt på en hög jaktetik. Öka istället jakten vid åtlar och öppen mark.

Inrikta jakten mot årsgrisar, detta ger färre skador, då det skapas en skrämseleffekt på övriga gruppen och framför allt suggan som håller flocken borta från just detta fält. Att skjuta bort en sugga leder till stort lidande för de kultingar som blir själva, äldre kultingar som överlever skapar onormalt stora skador. För att jakten ska få större effekt på skadenivån är det nödvändigt att fortsätta att öka medelåldern i stammen. Uppfattningen är att utvecklingen går åt rätt håll, men det är fortsatt hög andel kulting och årsgris som gäller i avskjutningen. 8 av 10 fällda vildsvin ska vara yngre än 12 månader.

Fortsätt också att söka vildsvinen i närheten av odlad gröda. Viktigt att vi alltid stör vildsvinen där de skapar problem. Jaga i dialog med lantbruket för att lägga tiden på rätt åkrar. Rätt uttag, det vill säga årsgrisar, i kombination med ett bra samarbete jaktgrannar och markägare emellan har en bra effekt på skadorna.

Sedan några år tillbaka har vi möjlighet att nyttja elektroniska bildförstärkare, termiska sikten och rörlig belysning vid jakt nattetid. Detta kan rätt utnyttjat vara en stor hjälp för jägaren men för den ovane jägare kan olyckan snabbt vara framme. Se därför till att du är väl inskjuten med ditt riktmedel och känner din jaktmark mycket väl innan du jagar med din nya utrustning. Vi har fått höra flera felskjutningar med termiska sikten de senaste åren och de är alla en för mycket. Håll mycket hårt på jaktetiken och säkerheten, även nattetid. Ta alltid ditt ansvar som följer de generösa regelverken.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten! Se även till att alltid ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund innan jakten börjar.

2022-01-12 2022-06-01