Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Vildsvinsjakten med hund är i full gång. Samjaga gärna med de närmsta grannjaktlagen. Många gånger blir en gemensam jakt bättre genom att störningen blir mindre och utfallet högre. Plus att det är trevligt att umgås jaktlag emellan.

Stammen är stabil i länet men variationen är väldigt stor. Jägarna ligger väl med i den planerade avskjutningen. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet. Notera speciellt den goda tillgången på ollon. Förmodligen kommer den goda ollontillgången att påverka kommande års reproduktion.

Samarbete mellan jägare och brukare möjliggör bättre förutsättningar för att minska de skador som kan uppstå. Jägarkåren ställer upp på ett fantastiskt sätt.

Stammens status:

Stabil med lokal variation. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet. Avskjutningen har kommit igång ordentligt vilket naturligtvis minskar antalet individer.

Huvudföryngringsperiod

Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men tyngdpunkten verkar ha legat på april maj.

Kullstorlek:

Normala - Något över det normala. Kullarna är generellt något över det normal men dödligheten under de första månaderna kan uppgå till ca 25 %.

Födotillgång

Årsmånen har varit väldigt gynnsam och födotillgången har varit god. Notera speciellt den rika förekomsten av ollon. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter ska användas vid åtling.

Klimat:

Mycket gynnsamt.

Skadebild:

Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, på vallar och betesmarker. Det dåliga skördevädret och den längre tid som skördearbetet pågått ökar skadebilden och insatsen. Lokalt finns det fortfarande en del oskördad majs.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten är god. Stammens täthet varierar mycket över länet. Förutsätter att man håller koll på sina marker och upprätthåller en bra dialog med jordbrukarna. Att skjuta suggor kommer med mycket stor sannolikhet öka risken för skadorna under kommande växtperiod och inte minst öka reproduktionen.

Rekommendation:

Stammens täthet varierar kraftigt i länet vilket också ska återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning.
Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar och betesmarker men ha hög uppmärksamhet på nysådden. Ingen jakt på åtlarna när åkrar och gröda behöver skyddas.
Jakten med hund är nu igång, vilket ger möjlighet till en större avskjutning.
Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Tänk på att det är svårt att se kultingar och buklinjen på vuxna vildsvin i hög vegetation så tillämpa försiktighetprincipen med större vildsvin och inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar.

Håll etiken högt både vad det gäller avskjutningens inriktning samt vid jakten med hund!

2017-11-09 2019-06-04