Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Vintern är här och det är fortfarande inget större snödjup, hundjakten är slut så nu är det åteljakt samt jakt för att skydda skadekänsliga områden som gäller.

Från den 16 februari till 15 april så är det inte tillåtet att skjuta vuxna vildsvin oavsett kön, det är endast årsgrisar (brun- rödgrisar) som är tillåtna dvs vildsvin under ett års ålder. Det är mycket randiga kultingar i markerna vilket gör att man får vara extra uppmärksam. Förande sugga är fredad men det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar och då gäller det att vara extra uppmärksam på buklinjen, detta för att se om det finns dragna spenar. Många vallar och betesmarker har bökskador, även områden med bebyggelse skadas. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.
Jakttrycket bör hållas högt, avskjutningen bör inriktas på yngre djur s.k. årsgrisar!
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.
 
Stammens status:
Något ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden har varit intensiv från oktober.

Kullstorlek:
Medel till stora

Födotillgång
Födotillgången är i allmänhet god då det i vissa områden förekommer mycket ekollon.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Det rapporteras mycket skador på vallar och betesmarker på sina håll, variationen är stor.

Prognos
Utifrån att det föds mycket kultingar nu och att födotillgången är god så är det viktigt att ha ett högt jakttryck, framförallt på yngre hondjur.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar och betesmarker.
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar. Högt jakttryck med hög etik rekommenderas!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-01 2019-09-04