Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

Efter att under de senaste åren legat stabilt så verkar vildsvinsstammen åter öka i länet som helhet men med stora lokala variationer.

Allt tyder på att kullarna är större än normalt i år. Lokalt förekommer stora problem med vildsvinsskador. Efter att åkrarna tröskats kommer svinen att söka sig till nya områden för sitt födosök. Håll därför uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att dessa är väldigt attraktiva för vildsvinen så här års.

Stammen verkar vara ökande i länet som helhet men med stora lokala variationer.

Stammens status:
 Det mesta tyder på att stammen är ökande.

Huvudföryngringsperiod: 
Baserat på storlek på foster hos skjutna suggor under december/januari visar att vi kan förvänta oss att de flesta kultingarna fötts under mars-april.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 


Kullstorlek:
 Normala


Födotillgång
: God. 


Klimat:
 Gynnsamt. 


Skadebild:
 Skadebilden på framförallt vallar ökar i nu under hösten. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.


Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
 Det milda och fuktiga vädret har gjort vallar och gräsmarker mycket attraktiva för vildsvinen. 


Rekommendation:
 I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt "i skogen". Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

2017-09-05 2019-06-04