Svenska Jägareförbundet

Meny

Vår 2023

Nu är alla tillåtna utan kultingförande sugga. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Minskande till stabil, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Finns en del små kultingar! Om det har varit bra ek-ollonår så kan kullarna vara stora. Men en period med kyla och snö i mars månad kan påverka antalen kullar/kultingar.

Kullstorlek:
Normal till stora kullar kullstorlek.  Se kommentar ovan!

Födotillgång
Födotillgången är god.

Klimat:
Våren är på gång och vi får en varmare period.

Skadebild:
Nysådda grödor kan få besök!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Viktig att brukare tidigt meddelar jägare när vildsvin uppträder i sådd, vall eller betesmark detta för att förhindra stora skador.

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Vak- och åteljakt i tidigt skede är en åtgärd som kan skapa bra skrämseleffekt och att reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av begärliga grödor eller trafikerade områden. Satsa mer på att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

2023-03-31 2023-03-31