Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2022

Vildsvinsstammen upplevs som fortsatt vikande i hela länet. Samtidigt har jakttrycket fortsatt varit högt på många håll i länet och vargen påverkar dessutom norra delarna på lite olika sätt där vissa områden har högre täthet av vildsvin medan andra områden saknar etablerade vildsvin.

I förvaltningen måste man därför utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där för att styra sin förvaltning åt önskat håll.

Juni är generellt en månad med låg skadeproblematik på jordbruksmarker avseende vildsvin och födotillgången för vildsvinen är gynnsam. Grödorna har grott men säden har ännu inte gått i mjölkmognad. Dock kan lokala problem förkomma. vilket kan göra att man på enskilda fält behöver sätta in extra åtgärder i form av jakt eller skrämsel. För att uppnå bästa möjliga skrämseleffekt bör jakten riktas mot fälten och undvikas vid åtlarna, vilket skapar lugn och trygghet i skogen för vildsvinen så att de uppehåller sig där i stället för vid åkermarken.

För de markägare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Även tomtägare kan ibland få påhälsning av vildsvinen, här hittar du tips för att skydda din tomt!

Viktigt just nu är att vara försiktig med att skjuta vuxna då det är risk att kultingarna inte alltid är med suggan och att de inte alltid är lätt att se om hon är spendragen. De små kultingarna kan dessutom vara svåra att upptäcka. Jakten riktas därför mot årsungar under denna period.

Avsaknad av äldre ledarsuggor kan öka risken för skador, då dessa lär upp de yngre vildsvinen var det är farligt att vistas.

Det är viktigt att ha en bra dialog mellan jägare och lantbrukare för att skapa goda förutsättningar och en nära samverkan för att lyckas i förvaltningen av den lokala stammen. När skador väl sker på grödor så gäller det att snabbt vidta åtgärder i form av jakt eller skrämselmetoder.

Gällande användandet av mörkerriktmedel så finns en del saker att tänka på, se mer i vår korta film.

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

2022-05-24 2022-05-24