Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2022

På många håll i länet upplever man att vildsvinsstammen är på kraftig nedgång till följd av bland annat ökad avskjutning och hög dödlighet till följd av smitta.

Under föregående år har man tyckts se en minskning i framförallt antalet brungrisar som observerats. Vädret har under kritiska perioder för kultingarna varit varierande med både kylknäppar och blött väder om vartannat, vilket kan ha påverkat överlevnaden hos de kullar som fötts tidigt. Dessutom finns en risk för ökad smitta och dödlighet just under avvänjningsperioden hos vildsvinen, vilket innebär ännu en period som är extra kritisk. När man förvaltar måste man därför utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där för att styra sin förvaltning åt önskat håll.

Föryngring:
Normala kullar.

Skadebild:
Maj är generellt en månad med måttlig skadeproblematik avseende vildsvin. Vårsådden har kommit igång vilket kan göra att man på enskilda fält behöver sätta in extra åtgärder i form av skrämsel eller jakt.

För de markägare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Även tomtägare kan ibland få påhälsning av vildsvinen, här hittar du tips för att skydda din tomt!

Rekommendation:
Sedan 1 april är återigen vuxna vildsvin lovliga vid jakt. Tänk på att kultingförande suggor är fredade året runt. Högt jakttryck på årsungar är att rekommendera om det finns problem med skador. På skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge, då kommer övriga djur i flocken hålla sig borta eller i alla fall bli mer försiktiga i sitt nyttjande av området vid födosök.

Avskjutningen av vildsvin har i länet under jaktåret 2020/2021 varit högre än tidigare år, vilket delvis kan bero på ökad effektivitet och ökad användning av mörkerriktmedel. Kom ihåg att termiska sikten endast får användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk även på att man ska vara välkänd med jaktmarken och veta vad som finns bakom viltet, och att det med termiska sikten kan vara svårt att bedöma avstånd.

Kom även ihåg att rapportera er avskjutning på Viltdata.se!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats.

2022-05-05 2022-05-05