Svenska Jägareförbundet

Meny

Vinter/Vår 2024

Under år 2022 och även 2023 rapporterade flera delar av länet att vildsvinsstammen minskat kraftigt. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Lokalt har dock utbrott av Salmonella påverkat vildsvinsstammen kraftigt.

Läs mer om detta och den övervakning som skett hos SVA.

Vintern har anlänt och det är hög tid för stödutfodring på många håll där viltet har det kämpigt. Viktigt även på andra håll oavsett snödjup att tillse så att viltet har det gott och håller en god kondition. Det handlar både om att tillse så att viltet mår bra, men är även ett sätt att bidra till att brunsten hos vildsvinen sker i rätt tid. Under vintern har vi oftast en låg skadeproblematik avseende vildsvin. Bök i vallar och på höstgrödor kan dock förekomma, främst vid fuktig väderlek då tjälen släppt.

Det har observerats nyfödda kultingar på många håll i Södermanland, vilket innebär att vi gått in i föryngringsperioden och man behöver vara försiktig och extra observant. Tänk på etiken vid hundanvändning så att inte för många hundar släpps samtidigt och att hundar med oönskat beteende inte släpps alls.

Högt jakttryck på årsungar är att rekommendera året runt om det finns problem med skador. På skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge, då kommer övriga djur i flocken hålla sig borta eller i alla fall bli mer försiktiga i sitt nyttjande av området vid födosök.

Kom även ihåg att rapportera er avskjutning på Viltdata.se!

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett utbrott är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats.

2024-01-16 2024-01-16