Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Jakten pågår och vintern har än så länge inte givit så mycket snö men en del tjäle och isar. Det är höstsådder och vallar som det ska hållas koll på med eventuella skador och jakt.

Stammens status
På de flesta håll en stam som inte ökar utom i de områden som tidigare saknat eller låga tätheter av vildsvin.  Ökningen av utbredningsområdet har skett i Bergslagen, i övriga länet en stabilisering och på en del håll lägre tätheter av vildsvin. En viss minskning märks i flera av de områden som haft de tätaste stammarna.

Föryngring
En del kullar födda nu med småkultingar. Föryngringen är där medelgod.

Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra men nu är födosöket förlagt till skogen mer än vanligt i år. Det var ett bra år 2018 med mycket ekollon. Vildsvinen har besökt dessa under hösten och även denna vinter. I områden med mer ek ska man vara observant på stammens utveckling och om så behövs öka jakttrycket.

Klimat
En mild höst och även början av vintern är mild med lite snö men en del tjäle som bitvis försvårar bökning för vildsvinen.

Skadebild
Hittills under hösten och vintern lite skador jämfört med tidigare år. Nu är det höstsådder och vallar för lantbruket som kan bli skadade. Var observant och ha en regelbunden dialog med lantbrukarna. Lokalt finns en del skador av vildsvin.

Rekommendation
Viktigt med etiken nu när suggor fått kultingar så inte de skjuts och kultingarna blir kvar.  Även viktigt att aggressiva hundar som biter vildsvin ska inte användas annars ska de ha munkorg.
2019-01-10 2019-06-12